Със своя заповед от 6 декември, Областният управител на Пазарджик Иван Васев връща Решение № 312/25.11.2021г. на Общински съвет Велинград, прието с Протокол №15, като незаконосъобразно.

Решение № 312 касае освобождаване на ВрИД Управител на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД и определяне на нов временно изпълняващ длъжността Управител на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД до провеждането на конкурс.

В документацията  предоставена на Областния управител за упражняване на контрол по законосъобразност, към Решение № 312/25.11.2021г. не са приложени никакви документи. Липсва предложение за решението на Общински съвет Велинград, както и мотиви за вземането на това решение. Видно от Протокол №15, не са представени мотиви и по време на гледането на точката в заседанието на Общински съвет Велинград на 25.11.2021г. Общинският съвет, чрез постоянните си комисии и Кметът на общината са били длъжни да преценят и изложат мотиви, за да се приеме това решение. Не става ясно какво налага необходимостта от приемането му. Решението на Общинския съвет не отговаря на изискванията за форма на административния акт, посочени в чл.59, ал.1 и 2 от АПК. Чл.59, ал.2, т.4 от АПК вменява на административния орган освен правни основания, да посочи и фактически такива, което в случая не е изпълнено – такива не се съдържат нито в протокола от проведено заседание, нито в самото решение.

На основание чл.60 от АПК се допуска и предварително изпълнение на настоящото решение с оглед защита на обществения интерес и здравеопазването в условията на пандемия. Общински съвет Велинград не е мотивирал в решението си възможните хипотези за допускане на неговото предварително изпълнение, каквото е изискването на чл. 60, ал. 2 от АПК.

Осъществявайки проверка Областният управител в качеството си на компетентен административен орган, на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, във връзка с чл. 32, ал. 1 от ЗА, установи че Решение № 312/25.11.2021г. Общински съвет – Велинград е незаконосъобразно. Върнатото за ново обсъждане решение не влиза в сила и следва да се разгледа от Общински съвет Велинград в 14 – дневен срок от получаването на заповедта на Областния управител