Последният обект по програмата за подобряване на енергийна ефективност на жилищните сгради бе открит днес на ул. „Кочо Честименски“ №22 в Пазарджик. Събитието стана възможно, след като жителите на целия блок се обединиха и спечелиха правото си да ползват средства за реновиране на изолацията на зданието.

„Надявам се хората вътре да усетят плюсовете на този ремонт, който намалява енергийния разход. Силно се надявам, че новото правителство ще продължи тази политика, защото това е и политика на Европа. Всички сме свидетели на големия проблем с енергийните носители, защото той идва оттам, че търсенето на енергия многократно надвишава предлагането. Затова енергийната ефективност трябва да стане основен приоритет, първо, за да си удължим живота на сградите, второ, да подпомогнем нашите съграждани да си намалят енергийните разходи, а това намалява и огромния енергиен разход и на държавата.“ – заяви кметът на Пазарджик Тодор Попов по време на церемонията на откриването на реновираната сграда.

„Само след 2300 направени блока със стотици мегаватчасове се е намалила мощността на енергията, която се ползва за отопление и охлаждане. Горд съм, че в Пазарджик сме изпълнили всички обекти, които бяхме заложили. Оставам с надежда, че през следващата година ще имаме одобрен план за възстановяване и развитие и да стартираме най-късно в началото на 2023 г. отново такива проекти, защото 147 сдружения в Пазарджик очакват енергийното обновяване на своите домове.“ – каза още Тодор Попов.

От името на живущите в блока говори домоуправителят Ангел Дичев. Той благодари на кмета Тодор Попов за оказаната помощ при предвижването на проекта, както и за доброто изпълнение на фирмата, заета с реновацията. Ангел Дичев изрази и желанието „да няма недоволни“ ползватели.

Строително-монтажните работи по сградата  на ул. „Кочо Честименски“ №22  включват мерки за енергийна ефективност, в това число: топлоизолация по ограждащите конструкции( фасадни елементи и покрив ) с материали и параметри, в съответствие с изискванията на Закона за енергийна ефективност, подмяна на дограма и подмяна на стълбищно осветление, ремонт на покрив и осигуряване на достъпна среда съгласно изискванията на Наредба №4/01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания. СМР  са на стойност 287 650,60 лв. без ДДС и  са изпълнени от   „ТОРИС БГ“ ЕООД, гр. София. Изпълнител на дейностите по упражняване на строителен надзор беше  „ЕС ДЖИ АР КОНСУЛТ” ЕООД, гр. Пазарджик.

ЗА ПРОЕКТА

Проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – IІ етап“ се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и е на стойност 3 637 331,50 лв., от които 545 599,71 лв. са национално съфинансиране, а 3 091 731,79 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Главна цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност и достигане на най-малко клас на енергопотребление „С“ на жилищните сгради, обекти на интервенция, подобряване на достъпа на хора с увреждания до сградите, конструктивно възстановяване и усилване, където е предписано, с което да се осигурят по-добри условия на живот, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

В резултат на изпълнението на проекта в 21 сгради бяха извършени дейности, свързани с внедряване на  енерго-спестяващи мерки, които  водят до постигане най-малко клас на енергопотребление „С“ на сградите, вкл. съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването; мерки, свързани с подобряване на достъпа на лица с увреждания до сградите; мерки по конструктивното възстановяване/усилване, а за сградите, за които в доклада от обследването за енергийна ефективност е доказано постигане на икономия на първична енергия мин. 60% – и мерките, предписани като задължителни в техническото обследване.