Общо 3 477 или с 1 187 в повече спрямо миналата година са децата, записани и постъпили в първи и в осми клас през учебната 2021/2022 г. на държавните и общински училища в област Пазарджик, за които е отпусната еднократна помощ от 300 лева. Родителите им вече са получили първия транш от 150 лева. За първи път, откакто е въведена, финансовата подкрепа се изплаща на всички родители на първокласници и осмокласници, кандидатствали за този вид подпомагане, независимо от техните доходи. Така са подкрепени 3 421 семейства в област Пазарджик или с 1 166 в повече от миналата година, съобщиха от РДСП – Пазарджик.

Еднократната помощ е отпусната на 1 791 семейства на първокласници за 1 822 деца и на 1 630 семейства на осмокласници за 1 655 деца. по

За тази учебна година, финансово подкрепените ученици в област Пазарджик също са в повече спрямо предходната с общо 1 187.  Финансовата подкрепа дава възможност всички родители да закупят без затруднения основните пособия, необходими за учениците. Тя се получава при положение, че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството. Предоставя се и за ученици, настанени в семейства на роднини и близки и в приемни семейства, както и на настойник/попечител.

Изплатените средства са в размер на 521 550 лева, т.к. сумата се предоставя на два транша – първата половина след влизането в сила на заповедта за отпускането, а втората – в началото на втория учебен срок, но само ако детето продължава да посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Вече отпуснати средства подлежат на връщане, когато ученикът не продължи образованието си през втория учебен срок или ако в рамките на един месец е отсъствал повече от 5 учебни часа без уважителни причини.