Днес, на 31.01.2022 год., се проведе заключителна конференция на проект „Сърница – споделена визия за Натура 2000“ с рег. № BG16M1OP002-3.031-0018-C01, процедура № BG16M1OP002-3.031 „Споделена визия за екологична мрежа Натура 2000 в България-2“, приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В рамките на проекта се проведе регионална кампания, състояща се от три основни събития на територията на област Пазарджик.


Първите две събития, проведени на 27.07.2021 в Младежки дом в гр. Сърница и на 28.07.2021 в сградата на община Пазарджик в град Пазарджик, представляваха еднодневни информационни срещи, на които бяха разгледани редица теми, свързани със значението на НЕМ Натура 2000 в контекста на Европа, България, община Пазарджик и възможностите, които мрежата предоставя на местните общности и бизнес.

Поканените заинтересовани страни от област Пазарджик, включващи представители на туристическия бизнес, еколози, собственици на бизнеси и други имаха възможността да се запознаят с мрежата и нейното покритие в страната, спецификите ѝ в област Пазарджик, както и с целевите видове висши растения и мъхове, техните защитени местообитания и значение. Презентациите завършиха с добри практики за опазването им в хармонично съществуване с хората, както и с примери за разрешени мерки за ползване на защитени територии.

Третото събитие бе проведено в периода 20-21.09.2021 г. и бе по-различно с това, че с него се търсеше устойчивост на посланията на проекта чрез предаването им на най-младите. За участвалите ученици бе организиран и проведен двудневен пленер-фест, в който важните теми и съдържание бяха адаптирани към целевата аудитория и предадени с игри, интеракция с децата и комбинация от теренно посещение и работа на закрито.

В рамките на първия ден учениците посетиха защитена местност „Бардуче“, където имаха възможността сред природата да се запознаят с мрежата и целевите растения и местности благодарение на редица забавни интерактивни игри и дискусии, проектирани да оставят трайни знания в съзнанието им. Последва вторият ден, оеорганизиран в Младежкия дом в гр. Сърница, където опитни лектори проведоха занятия, презентации, дискусии и интерактивни игри, както и конкурс за детска рисунка с тема „Нашата природа“. Най-добре представилите се ученици получиха награди, като малки награди бяха осигурени и за всички останали, за да няма ученици, останали без такива.

Освен трите основни събития, информационната кампания включваше и редица допълнителни елементи, които подпомогнаха постигането на основната цел на проекта. Така бяха заснети три информационни видеа, с важна информация за мрежата Натура 2000, основните заблуди около нея, мисията ѝ и начините предприемачите и бизнеса да намират в мрежата не пречка, а възможност. За целевите местообитания, съдържащи висшите растения и мъхове, фокус на проекта, бе предоставена детайлна обща информация, както и информация за тях в контекста на регион Пазарджик. Коментирани са основните заплахи за видовете и местообитанията им, както и са представени ключови интервюта.

На всяко от събитията бяха раздавани двете създадени по проекта брошури – една за биологичното разнообразие в област Пазарджик и една за опазване на редките растителни видове и техните местообитания в областта.

Целият проект бе информационно осигурен чрез прессъобщения за изпълнието на всяко събитие, както и бе създадена Facebook страница, на която редовно се качва полезна и интересна информация, свързана с проекта и целевите видове и местообитания. Страницата продължава работа и след успешното завършване на проекта, с цел да запазва постигнатите резултати и да ги надгражда във времето. Тя ще продължи да бъде дом за всичко полезно, свързано с мрежата Натура 2000 в област Пазарджик.

Още информация: https://www.eufunds.bg/bg