Община Пазарджик обяви едноетапен конкурс за скулптурна композиция на Светите равноапостоли Константин и Елена. Идеята бе обявена преди месеци, а в основата ѝ стои Инициативен комитет. Целта на конкурса е да се изработи и монтира монументална скулптурна композиция на духовни покровители на жителите на гр. Пазарджик и общината. Скулптурният монумент и обемно-пространственото решение да отразяват признателноста на гражданите към Светите равноапостоли и да създават възможности за отдаване на почитта към тях. Чрез обемно-пространствено решение и синтез на архитектурата с монументалните изкуства, проектът да придаде въздействащо визуално и емоционално послание, вписано в парковата градска среда.

Общият максимален срок за изпълнение на дейностите по проектиране, изработване и монтаж и осъществяване на авторски надзор на монументална скулптурна композиция не трябва да надвишава 12 месеца.

За място на монумента е отреден терен в парковото пространство при моста на река Марица, разположен на южния бряг и осъществяващ визуална връзка с един от входовете на града, в съответствие с издадената на основание чл. 140 от ЗУТ от Главния архитект на Община Пазарджик, виза за проектиране.

През 2021 година с Решение № 191, взето с Протокол № 10 от 30.09.2021 г. от Общински съвет – Пазарджик е одобрено изграждането на паметник на “Светите равноапостоли Св. Св. Константин и Елена” и определено място – разположен в УПИ I 781 “за озеленяване” кв. 2а по плана на гр. Пазарджик.

Съгласно Решението на Общински съвет гр. Пазарджик от 30.09.2021 г., средствата за изграждане на паметника ще бъдат осигурени от инициативния комитет и чрез дарители. Максимално предвиденият финансов ресурс, който инициативният комитет е определил за проектиране, изработване и монтаж на монументалната скулптурната композиция е 310 000 лв. (триста и десет хиляди лева) с ДДС, като стойността на предвидените с конкурсния проект разходи не трябва да надвишава финансовият ресурс, определен от инициативния комитет.

Участник, който надвиши прогнозната стойност за проектиране, авторски надзор, изработване и монтаж на монументалната скулптурна композиция, която е и максимално предвиденият финансов ресурс ще бъде отстранен от участие.

Право на участие в конкурса за проект имат всички български и чуждестранни физически и/или юридически лица или техни обединения притежаващи професионална квалификация и правоспособност за изпълнение на предмета на конкурса.Всеки от кандидатите приема и се съгласява, в случай на класиране като финалист на 1-во място, да сключи договор с Възложителя – Инициативен комитет, за възлагане на проектиране на инвестиционен проект (фаза технически и работен проект), изработен съгласно представения от същия участник конкурсен проект. Инвестиционният проект следва да отговаря на изискванията на Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Закон за устройство на територията, Закон за културното наследство, Решение № 191, взето с Протокол № 10 от 30.09.2021 г. на Общински съвет – Пазарджик и изискванията на относимата нормативна уредба.

С действието по подаване на проект за участие в конкурса, кандидатите отстъпват на възложителя право на използване по всички позволени от ЗАПСП начини, върху всички включени в него елементи (дизайни, рисунки, скици, визуализации и др. подобни художествени произведения).

При подписването на договор за изготвяне на технически и работен проект, класираният участник отстъпва на възложителя изключително право на ползване върху конкурсния си проект. Авторските права върху всяка част от проекта остават в собственост на изготвилите ги лица.

Всеки участник, в случай на класиране като финалист на 1-во място приема да изработи и монтира монументалната скулптурната композиция.

 Награди

Класираният на първо място участник ще бъде поканен от Инициативния комитет, да сключи договор за изготвяне на инвестиционен проект (фази технически проект и работен проект) за „Скулптурна композиция на Светите равноапостоли Св. Св. Константин и Елена“.

Класираният на второ място участник получава награда от 1 500 лв.

Пазарджик ще бъде единственият град в света с монумент на Константин и Елена