В гр. Стрелча се проведе  съвещание с директорите на образователни институции от област Пазарджик, на което се отчетоха резултатите от работата  на РУО – Пазарджик през изтеклата учебна 2021-2022година.

Директорите на училищата в областта имаха възможност да се запознаят със сравнителния анализ на резултатите, постигнати от учениците на националните външни оценявания в края на четвърти, седми и десети клас, както и на държавните зрелостни изпити и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация;  с резултатите от извършените инспектирания от НИО-София в училищата от общини Пещера и Лесичово; резултатите от работата по приобщаване на учениците със специални образователни потребности; с работата през настоящата учебна година по национални и оперативни програми на МОН, както и с предстоящите дейности по реализирането на заявения държавен план-прием за учебната 2022-2023г.

По време на работната среща на презентационен принцип бяха споделени добри практики за междуинституционално взаимодействие, работа по национални програми и прилагане на иновативни методи на преподаване от директорите на РЦПППО – гр. Пазарджик; ЕГ „Б. Брехт“, гр. Пазарджик“; СУ „Методий Драгинов“, с. Драгиново; СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велинград; СУ „Д. Гачев“, гр. Пазарджик; ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик; СУ „Г. Брегов“ и ОУ „Л. Каравелов“, гр. Пазарджик; ОУ „Кл. Охридски“, гр. Пазарджик; Спортно училище, гр. Пазарджик; ОУ „Свещ. Недельо Иванов“, с. Поибрене; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Ветрен; ОУ „Проф. М. Дринов“, гр. Панагюрище; СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Ракитово; СУ „Кирил и Методий“, с. Нова махала.

В дейностите по организиране на работна среща активно се включиха директорите на училища от община Стрелча – г-жа Иванка Илиева и г-н Ганчо Грозев и тя се осъществи благодарение на  логистичната подкрепа от страна общинското ръководство и кмета на общината – г-н Георги Павлов.