Областният управител Андрей Гечев обсъди проекта за Стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Пазарджик 2022-2030 г. с представители на ромската общност на работна среща, свикана по негова инициатива. В проведената дискусия взеха участие Сашо Ангелов – общински съветник в община Пазарджик, Ремзи Хюсеин – регионален представител на Комисията за защита от дискриминация, Ангел Симеонов – училищен психолог и детски психотерапевт в община Велинград, Юксел Яшаров – председател на сдружение „Слънце за всеки“ в община Пещера. От страна на Областна администрация в срещата взеха участие Петя Цанкова – заместник областен управител, Светлан Карталов – главен секретар на Областна администрация и Николай Попчев – младши експерт.

Стратегията развива целите си по две основни стратегически теми. Това са, първо, преодоляване на детската и образователната бедност и сегрегация на ромите и, второ, ефективно управление на риска от бедност чрез икономическа активност, заетост и достъп на ромите до качествен труд.

Предложената обща стратегическа рамка има за своя цел и да предостави на общините стратегически формат за разработване на техните планове за действие за периода 2022 – 2030  година за изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и  участие на ромите 2021-2030 г. На общините, при проведена по-рано работна среща на Областния управител с експерти и кметовете на общини, е указано да следват задачите, които Националният план за действие за периода 2022-2023 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и  участие на ромите 2021-2030 г. възлага.

Представителите на ромските общности поставиха проблема с участието им при планирането, изпълнението и прегледа на резултатите на провежданите интеграционни политики – на национално, регионално и местно ниво. Всички участници в срещата категорично застават зад общата оценка, че ромските общности разполагат с необходимия капаците да бъдат не само обект, но и чрез свои представители и чрез механизмите за участие на гражданите в държавното управление и в местното самоуправление – активен и ефективен субект при реализация на инициативи на местно и регионално ниво. В този контекст, посочен бе механизъм на мониторинг, който да съчетае гражданския с институционалния контрол върху изпълнението им.

Участниците в срещата се съгласиха с поставените от областния управител приоритети: закрила на децата роми, чрез превенция и противодействие на практиките на ранни бракове и съжителство, решаване на нерешени проблеми с устройството на територията по места, с проекции върху гражданската регистрация, издаването на личните документи и недопускане на това основание на пречки пред равенството, приобщаването и участието на ромите в област Пазарджик в развитието на местните общности.