Актуализация на бюджета в размер на  4 701 087 лв. гласуваха днес на редовното си заседание общинските съветници на Пазарджик. Пояснения относно сумата направи финансистът на Община Пазарджик – Георги Гайдаров. „Очакваме още около два милиона лева приходи до края на годината“, заяви той. „160 000 лв. струва пребоядисването на Младежкия дом.“ – заяви Гайдаров в отговор на въпрос зададен от съветника Димитър Петков. „Не са планирани разходи за почистването на Младежкия дом. Ако Общинският съвет сега приеме, може да се калкулира такава сума в разходната част.“ – отговори Гайдаров в отговор на питане от Бойка Маринска. Процедурата по освежаването на фасадата на Младежкия дом е била проведена законосъобразно, а в сумата по трите сключени договора са включени всички дейности по ремонта.

Постъпи и предложение от Благо Солов да бъдат гласувани 50 000 лв. за почистването на фасадата на Младежкия дом, като те бъдат пренасочени от сумата за капиталови разходи. Но това не бе прието. Припомняме, че от Министерство на културата е изпратена заповед за връщането на фасадата в стария ѝ вид.

„Многократно се обещава видеонаблюдение, но все още не е направено“, каза още Петков, като посочи, че това е необходимо, а вчера във фейсбук гледал клипче, на което се виждало как деца вадят табелите с QR – кодовете на исторически обекти по проекта „Монумент“.

С решение № 82/12.04.2022 г. Общински съвет – Пазарджик прие бюджета на Община Пазарджик за 2022 година както следва:

ОБЩА РАМКА НА НАЧАЛЕН  БЮДЖЕТ  2022  ГОДИНА           122 207 137 лв.

в т.ч.           – бюджет за държавни дейности                                                       78 675 770 лв.

– бюджет за дофинансиране на държавни дейности                                            793 000 лв.

– бюджет за местни дейности                                                                                 42 738 367 лв.

Към полугодието първоначалният бюджет е увеличен с 6 166 493  лв., както следва:

Уточнен бюджет към 30.06.2022 г                                                       128 373 630 лв.

в т.ч.

– бюджет за държавни дейности                                                                          83 868 888 лв.

– бюджет за дофинансиране на държавни дейности                                          793 000 лв.

– бюджет за местни дейности                                                                                 43 711 742 лв.

Увеличението е в резултат на:

Обща субсидия за държавни дейности – §31-11                                                   1 137 483  лв.

Целева субсидия  – §31-18                                                                                                25 023 лв.

Субсидии и компенсации за транспорт – §31-28                                                   1 117 752 лв.     

 Трансфери между бюджетни сметки

от и за министерства и ведомства- §61 до §64,                                                     3 937 321 лв.

Друго финансиране – §93-36                                                                                         – 51 086 лв.

Предложението за актуализация на бюджета е общо в размер на   4 701 087 лв.

в т.ч.:

Собствени приходи от продажби на нефинансови активи                    1 502 772 лв.

От трансфери                                                                                                            -34 923 лв.

Намаление на вноските по чл.60-64 от ЗУО – §93-36                               1 297 700 лв.

От усвояване на дългосрочен инвестиционен банков кредит               1 985 538 лв.

Вноски за дялово участие                                                                                    -50 000 лв.

Отчитайки посочените изменения, актуализираният бюджет представлява следната рамка:

Актуализиран бюджет общо                                                 133 074 717 лв.

в т.ч.

– бюджет за държавни дейности                                                                    83 868 888 лв.

– бюджет за дофинансиране на държавни дейности                                     932 797 лв.

– бюджет за местни дейности                                                                         48 273 032 лв.

Общото увеличението на актуализирания бюджет спрямо първоначалния план  е в размер на 10 867 580 лв. от тях Държавни – 5 193 118 лв., Дофинансиране   – 139 797 лв. и Местни 5 534 665 лв.

Увеличението в Държавните дейности се дължи  на:

  1. Получените от МФ субсидии                                                                  2 280 258 лв.,

от които

за функция „Общи държавни служби“                                                             12 000 лв.

за функция „Образование“                                                                              1 300 369 лв.

за функция „Здравеопазване“                                                                              37 075 лв.

за функция „Социални дейности“                                                                    456 298 лв.

за функция „Икономически дейности“

– транспорт субсидии                                                                                            273 952лв.

За функция „Култура“                                                                                          200 564 лв.

  1. Получени трансфери от министерства и ведомства в размер на           3 902 398 лв.,

от които:

МОН                                                                                                 11 223 лв.

МРРБ                                                                                                96 542 лв.

МТСП                                                                                           2 782 212 лв.

МК                                                                                                       69 161 лв.

ПУДООС                                                                                         918 979 лв.

От Общини по чл.60-64 от ЗУО                                                 51 086 лв.

ДФ „Земеделие“                                                                               8 118 лв.

Трансфер към НФ – СЕС                                                               -34 923лв

Предложението за изменение разходите към уточнения бюджет

е в размер на 4 701 087 лв

В т.ч.

Местни дейности – 4 561 290лв.

Дофинансиране – 139 797 лв.

В Държавни дейности предложението за актуализация на бюджета е в размер на 60 338 лв. Това са суми отчетени като капиталови разходи без план за полугодието, които се отразяват като план в капиталовите разходи и се намаляват за сметка на издръжката, както следва:

– Функция 2 „Отбрана и сигурност“, дейност 239 – капиталови разходи  858лв.

– Функция 2 „Образование“, дейност 311 и 322 – капиталови разходи  54 327лв.

– Функция 5 „Социални дейности“, Дом за стари хора – капиталови разходи 3 990лв.

– Функция „Култура“, Регионална библиотека – капиталови разходи 1 163лв.

Предложение за изменението на бюджета в Местни дейности е в размер на 4 561 290 лв., от които :

Капиталови разходи                                                                       3 246 434 лв.

  • Общинска администрация                                                           4 115 лв.
  • Социални дейности                                                                         3 891 лв.
  • БКС                                                                                                  2 740 157лв.

-Улична мрежа                                                                                        2 130 078лв.

-Други дейности по жилищното                                                             33 568лв.

-Озеленяване                                                                                              162 003лв.

-ПСОВ                                                                                                               2 216лв.

-Управление на отпадъците                                                                    412 292лв.

 

  • Спортни бази                                       390 899лв.
  • Култура                                                     76 127лв.
  • Пазар и Паркинги и охрана               31 238лв.

Изменение на текущи ремонти на уличната мрежа от продажби по чл.40 по параграф 10-30 със  1 314 856лв.

Функция 9 „Лихви“, намаление с 10 000 лв. и увеличение на параграф 10 за обслужване на кредитите  с   10 000лв.