Общинските съветници днес приеха предложения от кмета – Тодор Попов, проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

С настоящите промени на наредбата, се предлага подкрепа и на над 1000 семейства на  деца и ученици в общината, които се занимават с изкуство. „Потенциалът на подрастващите е голям, той трябва да бъде активно използван и усъвършенстван. Много от децата развиват своите заложби и таланти в извънкласни дейности по танци и пеене, вокално изкуство и музикални инструменти, изобразително, театрално изкуство и литература на територията на община Пазарджик. Ще бъдат подкрепени родителите/семействата на изявените деца, които имат участия в национални или международни конкурси или фестивали в съответната област на изкуството през годината.“ – заяви шефката на отдел „Образование и култура“ Гергана Табакова.

С разпоредбата на чл. 64 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), на данъчно задължените лица по чл.11 е вменено да заплащат такса битови отпадъци (ТБО) за имотите на територията на общината. От друга страна нормата на чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси предоставя правомощия на Общински съвет „да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси по ред, определен с наредбата по чл. 9”, както и да посочи размера на тези такси при спазване на установените принципи в чл.8, ал.1 от ЗМДТ. Поради изложените съображения, семействата отглеждащи деца, които се занимават с изкуство на територията на Община Пазарджик, могат да бъдат освободени от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване, която е компонента на таксата за битови отпадъци. За да бъдат равнопоставени лицата и прозрачна подкрепата, се предвиждат ясни, конкретни и недискриминационни критерии, на които лицата следва да отговарят. Предвижда се разширен обхват на лицата – ползватели на имоти на територията на община Пазарджик, и деца, собственици на имоти, отговарящи на условията по чл. 16, ал.7, за които освобождаването на частта от стойността на такса битови отпадъци за услугите сметосъбиране и сметоизвозване ще бъде приложимо. С разписаните изменения и допълнения ще се преодолеят съществуващите празноти в действащата Наредба и ще се постигне равнопоставеност и справедливост.

Частта от стойността на освобождаването от такса битови отпадъци за услугите сметосъбиране и сметоизвозване, е в зависимост от стойността на ставката за услугата сметосъбиране и сметоизвозване след одобряване на план – сметката за конкретната финансова година. Така например за финансовата 2020 г. и 2021 г. средният размер на ставката за услугите сметосъбиране и сметоизвозване е 37% от общия размер на такса битови отпадъци. Отстъпката от освобождаването ще бъде подкрепяща за семействата, отговарящи на определените изисквания.

Във връзка с изложеното, се изменя текстът в чл. 16, ал.7, глава втора «Местни  такси», Раздел І от Проекта на Наредбата, както следва:

– В ал. 7 след словосъчетанието «съответната спортна федерация», преди «през годината, в която се подава декларацията», се добавя: «или в национален, или международен конкурс или фестивал в областта на изкуствата,”;

в точка 1, след „съответния спортен клуб,” и преди „в който е картотекиран състезателят”, се добавя: „състав или школа по изкуство, регистрирани на територията на община Пазарджик”;

– в точка 1, след „съответната спортна федерация” и преди „през годината, в която се подава декларацията.”, се добавя: „или в национален, или международен конкурс или фестивал в областта на съответното изкуство”;

– изменя се точка 2, както следва:

„2. Удостоверението по т. 1 се издава от ръководителя на съответния спортен клуб, състав или школа по изкуство и се съгласува с Дирекция „Образование и култура” при община Пазарджик.”

– предишна точка 2 става точка 3, след израза „по реда на чл.16, ал. 7 от настоящата наредба”, се заличава изразът „на повече от един жилищен имот на семейство, както и,”;

– предишна точка 3, става точка 4;

– създава се алинея 8 към чл. 16, която гласи:

„(8)  Декларацията по ал. 7 може да бъде подадена и за дете или юноша до 18 г. или до завършване на средно образование, което е собственик или ползвател на жилищен имот, както и когато за имота е учредено право на ползване за физически лица, извън лицата по ал.7.”

Във връзка с горните изменения и допълнения, се редактира и Приложение № 5 към чл. 16, ал.7, както следва:

– След обращението «Уважаеми господин Кмете”, се променя текстът в т.І, който се записва така:

І. „Декларирам обстоятелства по чл. 16, ал.7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик за освобождаване от такса битови отпадъци (само за услугите сметосъбиране и сметоизвозване) по отношение на :

имот с партиден №…………………….., представляващ ………………………………………., находящ се на адрес: …………………………………………………………………….……………”

– В т. ІІ след израза: «  Известно ми е, че за деклариране на”, се заличава текста „повече от едно жилище или се установи, че представен от мен”; след съществителното „документ” се заличава спомагателният глагол „е”; след словосъчетанието „пълен размер”, се заличава текста и се поставя точка.

– Декларацията се допълва, като след съществителното „ДЕКЛАРАТОР:” се записва:            

  1. ………………………

  (подпис)  

  1. ………………………………

                                           (подпис)   „

Предвидените промени ще обхванат голяма част от учащите деца, ще бъдат подкрепени родителите им, които инвестират средства и време, за да се развиват и усъвършенстват децата им; ще бъдат стимулирани местните спортни клубове, състави и школи по изкуства; Общината, ще бъде съпричастна към развитието и мотивацията на подрастващото поколение и изкуството, ще способства за създаване на емпатия и доверие в обществото ни.

Със съобщение от 15.06.2022 г. на интернет страниците на Общината и на Общински съвет Пазарджик бяха уведомени всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок, същите могат да подадат своите предложения и становища относно проекта на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, 4400 – гр. Пазарджик, бул. „България” № 2 и на имейл  адрес: secretary@pazardjik.bg.

В процеса по изработване на проекта на Наредбата, със съобщение на интернет страниците на Общината и на Общинския съвет, беше насрочена обществена консултация с гражданите и юридическите лица, която се проведе на 18.07.2022 г.