Общинските съветници определиха „Хебърбус“ АД за спечелил публичния търг с явно наддаване по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, за приватизационна продажбата на 20% от капитала на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД, а именно на 955 748 броя обикновени поименни акции, в което дружество Община Пазарджик има 50% акционерно участие, с тръжна цена в размер на 621 236,20 лева. Точката бе докладвана от Малина Златева, тя обясни, че на търга е имало само един участник. Съветниците упълномощиха кмета Тодор Попов да сключи договор със спечелилия участник, в срок до 30 дни от датата на днешното решение. Продажната цена на пакета акции, след приспадане на депозита, се внася по сметка на Община Пазарджик.