Община Сърница получи 5 341 800 лева за осъществяването на проект: „Рехабилитация на общински път PAZ 1065 /III-843/ ДГС Селище – Побит камък – м. Овчарниците от км. 0+000 до км. 1+300 и от км. 2+500 до км. 7+269.07 – Етап Втори”. Средствата са предоставени след кандидатстване на Община Сърница с проект и класиране, осъществено от експерти на МРРБ и НСОРБ. Съобразно критериите на министерството, 50% от сумата или 2 670 900 лева ще бъдат получени през 2022 година, а останалите през следващата година.
Етап Втори на обекта е най-големият и най-трудният за изпълнение съобразно инвестиционният и технически проект, който Община Сърница изготви още през 2016г. за общинския път общински път PAZ 1065 /III-843/. С реализацията на Етап Втори се предвижда финализиране на цялостният проект за реконструкция на общински път PAZ 1065 /III-843/ ДГС Селище – Побит камък – м. Овчарниците. Припомняме на читатели ни, че до сега са реализирани два етапа от този обект:
• Етап Първи, който започна през 2020 година и приключи през 2021 година, като стойността на СМР-то е в размер на 246 888.48 с ДДС, осигурени от бюджета на Община Сърница за 2020г. и ПМС №348/2019г.
• Етап Трети, който се реализира изцяло през 2021 година, като стойността на СМР-то е в размер на 100 000 лв. с ДДС, осигурени от бюджета на Община Сърница за 2021г.
Общински път PAZ 1065 осигурява единственият достъп на населените места с.Побит камък и с.Медени поляни към останалите пътни артерии от републиканската и общинската пътна мрежа и осигурява единственият възможен достъп до областния и общинския център.
Чрез реализация на инвестиционното намерение 1431 граждани (жители на Община Сърница) ще получат по добър транспортен достъп, като по този начин ще се подобри и средата им за живеене поради по-добрата комуникационна свързаност с общинския и областния център при реализацията на инвестиционното намерение.
След актуализацията на държавния бюджет в края на месец юни и отпуснатите допълнителни средства за поддържането на общинската пътна и ВиК структура по предложение на народни представители и Националното сдружение на общините в Република България (средства, които не бяха предвидени в първоначалния проект на внесения от МФ бюджет), Министерството на регионалното развитие и благоустройство предостави целево финансиране на общините за реализация на общинските проекти.