EVN България дава възможност на своите клиенти сами да оценят доколко са ефективни в използването на енергията в дома. От януари 2015 г. всеки клиент може да попълни тест за самооценка на енергийната си ефективност

ЕVN България продължава кампанията си за информиране за факторите, влияещи на потреблението на енергия в дома. Поредната крачка в тази посока е специално разработена от специалисти на дружеството анкета от 10 въпроса под формата на тест „Умеете ли да ползвате енергията разумно?“.

Всеки въпрос има 3 възможности за отговор като срещу всеки отговор е записан определен брой точки. При сумирането на общия брой точки всеки клиент може сам да определи в коя група потребители попада и до каква степен използва ефективно електроенергията в своя дом и сграда. Целта е всеки клиент да има възможност сам да оцени доколко използва енергията ефективно и кои са факторите влияещи пряко на разходите за консумирана електроенергия. Целта е всеки клиент да получи информация за своите навици и нагласи при потреблението на енергия и в случай на необходимост да вземе мерки за подобрение.

Анкетата е налична във всички EVN Офиси в Югоизточна България, в меню „Актуално“ на интернет страницата на компанията www.evn.bg, както и на:

http://www.evn.bg/Download/Drugi/20150204_EE_test.aspx

Попълването на анкетата е изцяло доброволно и по желание на клиентите. Tя няма състезателен или друг характер различен от това единствено да даде информация за режима на енергийно потребление на всеки клиент.

Освен познаването на специфичните фактори, влияещи на всяко индивидуално потребление, за клиентите е важно и да следят периодично своята консумация на електроенергия чрез сверяване на данните от измервателния уред (електромер).

Допълнителна информация за факторите, оказващи влияние на потреблението може да бъде намерена и в брошурата на ЕVN България „Полезно за потребители на електроенергия“. В нея с конкретни примери се демонстрира от какво зависи потреблението на електричество, а от там и размерът на месечната фактура за електроенергия. Освен в EVN Офиси, брошурата е налична и на www.evn.bg:

http://www.evn.bg/Download/Broshuri/20131121_Brochure_UsefulEnergyAdvices_web.aspx.

ЕVN България

Телефонен център 24 часа в денонощието

0700 1 0007 – телефон при липса на захранване

0700 1 7777 – телефон за обща информация и справки

0700 1 0207 – телефон за автоматична проверка на сметка