Общинските съветници не приеха Наредбата за обществения ред. Осемнадесет подкрепиха документа, а останалите гласуваха против или въздържали се. Съветниците на ГЕРБ напуснаха залата, в знак на протест. Всички останали точки от дневния ред бяха гласувани. Втората касаеше промяна на Наредбата за организация и безопастността на движението.

Припомняме, че Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик е приета на основание чл. 99 и чл. 167 от Закона за движение по пътищата с Решение № 41/06.04.2000г. от Общински съвет –  Пазарджик. От издаването и до настоящия момент е изменяна и допълвана многократно, но не е съобразена със съществуващите комисии и структурните промени в Община Пазарджик, което налага нейното актуализиране.

От друга страна с Решение № 2/30.01.2014 г., взето с Протокол № 1 на Общински съвет Пазарджик се одобри нова структура на Общинска администрация – Пазарджик, при което сектор ”ТБД” (Транспорт и безопасност на движението) отпада, а дейности, извършвани от него се изпълняват от Дирекция “СТОС“ (Строителство, транспорт и околна среда).
Такива дейности са съгласуването на проектите за временна организация на движението, поради ремонтни и строителни работи, както и генералният план и част от “План за безопасност и здраве” (ПБЗ). На съгласуване от Дирекция “СТОС” подлежи “План за организация на движението”, който е част от “ПБЗ”. Проектите за временна организация на движението, поради ремонтни и строителни работи и “План за организация на движенито” следва да се съгласуват и с ПП при ОДМВР.
В тази връзка бе актуализиран и текстът на чл. 6 от Наредбата.

Съгласно чл. 16 от Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик, таксиметровите автомобили на територията на Пазарджик могат да престояват на обозначените за целта местостоянки. Местата са изброени като само за някои от тях е посочен броя на автомобилите.
До момента, поради различни причини са настъпили значителни изменения относно местоположението на обозначените за престой места на таксиметровите автомобили и са възникнали нови. Това налага да бъдат актуализирани списъците на местостоянките и броя на местата в тях. В тази връзка към Наредбата бе гласувано създаването на ново Приложение №6, в което да са обозначени местостоянките, както и разрешения броя на автомобили за всяка.

Новото приложение

                              Местостоянка Брой автомобили на местостоянка
1 Паркинг ЖП гара 8
2 Паркинк бул. “Георги Бенковски” 20
3 Джоб ул. “Цар Иван Шишман” 13
4 Пред хотел “Елбрус” 7
5 Ул. “Болнична” в участък пред МБАЛ 8
6 Ул. “К. Величков” пред ДКЦ “Здраве” 4
7 Джоб зад ГУМ 5
8 Бул. “Г. Бенковски”/ул. “Петър Бонев” 6
9 Ул. “Хан Крум” срещу адвокатурата 5+5
10 Ул. “Царица Йоанна” срещу Селскостопански техникум 3
11 Бул. “Георги Бенковски” дясно преди ул. “Кочо Честименски” 3
12 Бул. “Георги Бенковски” ляво преди кръстовище с бул. “Христо Ботев” 6
13 Бул. “България” до Телекабел в синя зона 5
14 Ул. “Пловдивска” срещу ПП при ОДМВР 2
15 Общински паркинг на ул. “Пловдивска” срещу банка “Пиреос” 10
16 Бул. “Христо Ботев” жълтите кафета 4
            ВСИЧКО МЕСТА 114