Г-н Козарев, 2014 г. донесе много награди за вашата община, кой от всичките ви реализирани проекти бихте поставил на първо място?

През 2014 г. Бяха завършени два проекта по ОП”регионално развитие” като проектите бяха стотици по които работеха 264 –те общини в България. И двата ни проекта бяха класирани на първо място в категориите си. Спечелихме в конкурса „Сграда на годината” , с крепостта „Перистера”, а на второ място бе класиран този проект в „Чудесата на България”. Със сградата Център за настаняване на деца от семеен тип също бяхме класирани като най-добре изпълнен проект.

„Перистера” стана любима туристическа дестинация за много българи, разкажете по-подробно за този проект…

Общата цел на проекта бе превръщането на античната и средновесовна крепост в атрактивна и привлекателна дестинация не само за българи, но и за чужденци. Обектът бе завършен и въведен ве ксплоатация през май миналата година. Това стана на 22 май с уникално звуково и светлинно шоу на хълма Св. Петка. То е първото по рода си у нас и е по-модел на френските светлинни спектакли, които се изпълняват в средновековните замъци. На този ден крепостта за първи път бе отворена за посетители.

Вие имате и друг проект насочен към туризма „Родопска приказка”

Да това е част от общата ни политика да развиваме регионални  продукти на територията на трите общини – Пещера, Батак и ракитово, с които сме партньори по този проект. През миналата година по проекта бяха разработени и нови туристически пакети, лого, както и рекламни материали, филм, видеоклипове. Във връзка с този проект взехме участие в няколко големи международни туристически изложения World Travel  Market  в Лондон, най-голямата в света туристическа борса, където имахме самостоятелен щанд. В туристическото изложение Touristik & Caravaning International  в Лайпциг, където също имахме самостоятелен щанд. На тези изложения ние представихме проекта, чрез рекламните материали, които вече изредих. Постарахме се да разкрием максимално красотата на нашия регион и възможностите за практикуване на различни видове туризъм. В тази връзка искам да спомена и трети проект, насочен към тази тема. Става дума за Етнокултурният ни фестивал, който вече има три издания. По него работим в партньорство с читалищата „Развитие – 1873 г. „ – Пещера , „Зора – 1903” – Радилово и „Сергей Румянцев – 1909” – Капитан Димитриево. Третото издание на фестивала се проведе миналата година, като характерно за него е участието на представители на всички пет етноса населяващи нашата община – българи, роми, турци, гърци и армъни. Считаме, че по този начин, освен че представяме етноразнообразието, запазвяме за бъдните поколения традициите и  толерантността между всички нас.

Не мога да не подчертая и организирането за пореден път, съвместно с Народно читалище „Зора” на Националния фестивал на кешкека. Тази уникална инициатива предизвика голям интерес и с право ще се превърна в национален фестивал. Автентичността му защити името на Радилово, като европейско селище с древна история и неповторимо културно наследство. Като цяло през изминалата година се проведоха над 150 културни прояви – изложби, театри, концерти, литературни четения, срещи разговори, чествания за бележити дати и годишнини. Интересно е да отбележим и това, че около петдесет на сто от културния ни календар са мероприятия, които са реализирани от читалищата ни, които винаги са били средище за запазване на българския дух и самобитност.  Мога да отбележа като успех и дейността на ансамбъл „Славейче”, който наред с концертната си дейност в Пещера и региона, участва във фестивали в Турция, Македония и Гърция. Вече девета година сме домакини на Националният детски пленер „Пещера”, миналата година в него взеха участие деца от цялата страна. В продължение на три дни, при създадени отлични условия, те творят и развиват своите заложби.  Гордост за нас е и провеждането на Националния литературен конкурс „Спас Зафиров”, който популяризира българското слово.

От особено значение за малките общини, безспорно, са проектите касаещи инфраструктурата на региона. Какво успяхте да реализирате през изминалата година в тази насока?

Изключително приоритетен , както за Община Пещера , така и на национално ниво , с оглед изтичащия преходен период за неселени места с над 10 000жители,   беше проекта „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуващата водаснабдителна и канализационна мрежа  и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Пещера”

В рамките на проекта се предвиждаха рехабилитация на 17 км. Водопроводна мрежа, доизграждане и реконструкция на 21 км. Канализационна мрежа  и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води за територията на гр. Пещера.

През 2014г. приключи първия етап от доизграждане и рехабилитация на на ВиК мрежата на Пещера и обектът беше въведен в експлоатация. През тази година предстои финализирането и на следващия етап от проекта, изграждане на ПСОВ и въвеждане на обекта в експлоатация. По този начин ще се решат основни проблеми във връзка със състоянието на ВиК системата, свързани със загуба на вода, липса на екологосъобразно отвеждане, заустване и пречистване на битовите отпадъчни води. Освен изграждането на Пречиствателната станция, инвестиционният проект включва и други съпътстващи дейности – довеждащ колектор до ПСОВ и пътна инфраструктура –  с трайна настилка.

Другите важни инфраструктурни реализации са четирите мащабни инвестиционни проекта, за реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежите в селата Радилово и Капитан Димитриево, както и изграждането на Пречиствателна станция в Капитан Димитриево. Изградена е 28 километрова водопроводна мрежа, 19 км. Канализационна мрежа и ПСОВ. Приключени са всички строително – монтажни работи, по реконструкцията и рехабилитацията на ВиК мрежата в селата. Към момента се провеждат технологични проби и през тази година предстои Пречиствателната станция в Капитан Димитриево да бъде въведена в експлоатация.

Други важни проекти по които бяхме бенефициент на евросредства са „Повишаване квалификацията на служителите в община Пещера” по ОП ”Административен капацитет”, която приключи миналата година. Успешно реализиран бе и проект „Ефективна координация и партньорство” при разработването на стратегически документи и провеждането на политики в община Пещера”. В процеса на изпълнението му бе изготвен и приет от ОбС, стратегически документ – „Общински план за развитие на общината за новия програмен период 2014 – 2020”.

Какви бяха социалните проекти, по които вие работихте през 2014?

Наличните и стартирали нови социални услуги в Пещера за миналата година на практика покриват целия спектър от общински социални услуги – Домашен социален патронаж, Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дневен център за възрастни хора с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи, Кризисен център за деца и лица пострадали от насилие, Личен асистент, социален асистент, Домашен помощник и Приемна грижа. В края на миналата година приключи и проектът „Подкрепа за достоен живот”, чрез който се предоставяше социална услуга „Личен асистент”. Броят на хората получили по този проект бе 52 – ма души.  По проект за предоставяне на почасови услуги от Звено за социални услуги – сме осигурили заетост на 28 лица, домашни помощници, които се грижеха за 64 лица с увреждания.