Хиляда и седемстотин лева заплата предлага НАП на бъдещия шеф на офиса си в Пазарджик. Обява за длъжността е била пусната на 25 февруари, а десетдневния срок по нея изтича на девети март, заради почивните дни. От кандидатите се очаква да са магистри, с професионален опит поне седем години, да притежават задълбочени познания в областта на данъчно – осигурителното законодателство, като предпочитана специалност за длъжността са икономика или право. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно – оригинал/, в сградата на Централно управление на Националната агенция за приходите, гр.София, бул. „Княз Дондуков” № 52, в приемната на входа за граждани, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 17:00 часа.