Със заповед на областния управител на Пазарджик Трендафил Величков, от днес е разпоредено на кметовете на общини и управителя на “Напоителни системи” ЕАД-клон Тополница незабавно да осигурят постоянно наблюдение на състоянието на язовирите и нивото на реките на територията на съответната община и непрекъсната връзка с концесионерите и наемателите на язовирите, отдадени на концесия или под наем.Да бъдат осигурени необходимите свободни обеми в язовирите, чрез контролирано изпускане на водите. Денонощно дежурство на общинските съвети за сигурност, които да докладват за състоянието на язовирите и нивото на реките на съответната община, като данните от наблюдението ежедневно бъдат изпращани до 09.00 часа на факса на Областна администрация: (034) 44 23 38. При възникване на критична ситуация, незабавно на телефон: (034) 40 00 30. Поддържане в постоянна готовност силите за реагиране при критични ситуации, като при възникване на бедствена ситуация въведат Общинския план за защита при бедствия в съответната част и незабавно изпратят копие от заповедта до Областния управител.