В пресклуба на БТА в Пазарджик утре общинските съветници Димитър Петков и Тодор Тодоров организират пресконференция във връзка с предложението за Наредба за обществения ред в община Пазарджик. Двамата ще мотивират своето предложение. Очаква се също така да дадат отговор и на казуса „Ябълките“, който всъщност е ябълката на раздора във въпросната наредба. Димитър Петков е председател, а Тодор Тодоров член на комисия „Законност“ към Общинския съвет. Двамата са част от групата на „Коалиция за Пазарджик“.

 

Проектът внесен от двамата в Общински съвет – Пазарджик
М О Т И В И

Към Проект на НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД в Община Пазарджик,

от Димитър Петков и Тодор Тодоров – Общински съветници

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Съгласно изискванията на чл.28, ал.1 от закона за нормативните актове /ЗНА/, към предложения проект на НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД в Община Пазарджик, прилагаме мотивите – отговарящи на изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА.

1. Мотиви, налагащи приемането на подзаконов нормативен акт:
Мотивите за приемането на нова НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД в Община Пазарджик се основават на констатираната необходимост от общинските съветници за цялостно актуализиране на старата Наредба за обществения ред в Община Пазарджик, приета с решение 61/27.04.2006 г.,протокол N5.
В периода след 2006 г. настъпиха редица промени в законодателството в посока по-ясно регламентиране на обществените отношения за осигуряването на спокойствието и условията за отдих на гражданите, създаването на превенция на нарушаването на обществения ред, както и в частта на мерките и размер на предвидените санкции в административно наказателни разпоредби.
Отчели сме позициите на РУ-МВР, РЗИ и Кмета на община Пазарджик и представянето на проекта за Наредба за обществения ред на проведената сесия на Общински съвет Пазарджик през февруари 2015 г., както и изказванията на общинските съветници и граждани в предходни заседания на общинския съвет по този въпрос, както и проблемите, възникващи при прилагане на досегашната Наредба за обществения ред.
Бяха взети под внимание и сигнали, жалби и подписки на граждани до Общинския съвет за нерегламентирано нарушаване на тишината и спокойствието им, съпроводено със струпването на много хора на открити обществени места, което води до сериозни конфликти и нарушаване на обществения ред. В предлагания от нас проект е взето под внимание мнението и становището на граждани от всички слоеве на населението на Община Пазарджик.

2. Цели които се поставят:
Целите, които се поставят с новата Наредба за обществен ред са свързани със създаването на по-благоприятни условия за: опазване на обществения ред и гаранции за осигуряването на спокойствието на гражданите;спазване на морално-етичните норми на поведение; провеждането на събрания,митинги и други обществени прояви; организацията и реда при извършването на търговска дейност; поддържането на чистотата, естетиката и хигиената на територията на Община Пазарджик. С наредбата се определят и конкретните правомощия на Кмета на Община Пазарджик и упълномощените от него лица, както и на органите на РУ-МВР Пазарджик и РЗИ-Пазарджик за опазване на обществения ред и спокойствието на гражданите в рамките на техните правомощия.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
Прилагането на новата НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД в Община Пазарджик,няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Очакваните резултати от приемането на Наредбата са създаването на по-благоприятни условия за опазване на обществения ред на територията на община Пазарджик и нормативни гаранции за осигуряването на спокойствието на гражданите от общината. За прилагането на новата нормативна уредба не са необходими финансови или други средства.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганият проект на Наредба се отнася до подзаконов нормативен акт, поради което, съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност,свързани с тази материя и не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

 

                           

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1/1/ Тази наредба определя реда, условията и изискванията за спазване на обществения ред,  обществените отношения на територията на община Пазарджик, опазването на общинските имоти, предназначени за общо ползване, осигуряване почивката и спокойствието на гражданите на територията на общината.

/2/ Наредбата определя правомощията и задълженията на общинската администрация, гражданите,  служителите на РУ-МВР град Пазарджик, пряко свързани с опазването на реда, и задълженията на гражданите, на ръководителите на учрежденията, обществените организации и на търговците, свързани с осъществяването на дейността и целите по предходната алинея.

/3/ Наредбата определя и правомощията и задълженията на определените с тази Наредба контролни органи  за констатиране и санкциониране на нарушенията.

 

Чл. 2 Разпоредбите на наредбата са задължителни и се прилагат по отношение на:

 • всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на територията на Община Пазарджик .
 • собствениците, наемателите и другите обитатели на жилищните сгради.
 • управителите на етажната собственост, по отношение на предназначените за общо ползване части на сгради и прилежащите терени.
 • управителите на търговските дружества, едноличните търговци, ръководители на учреждения и организации развиващи дейност на територията на Община Пазарджик.

 

ГЛАВА ВТОРА

 

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ОСИГУРЯВАНЕ ПОЧИВКАТА И СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Чл. 3 Забранява се предизвикване на шум в жилищни сгради или в близост до тях за времето от 21.00 до 07.00 часа  в делнични дни. В празнични и почивни дни от 14.00 – 16.00 часа и от 22.00 до 09.00 часа

Глоба: до 2000 лв.

Чл. 4 Забранява се провеждането на шумни тържества и всякакви други действия нарушаващи тишината по улиците, площадите и други обществени зони в населените места от 14.00 – 16.00 часа и от 21.00 до 09.00 часа.

Глоба: до 2500 лв.

Чл. 5 Забранява се извършването на демонстративни маневри, групово управление, участие в нерегламентирани състезания, форсиране на място на двигатели, употреба на звуков сигнал извън случаите разрешени от Закона за движение по пътищата от водачи на МПС.

Глоба: до 2000 лв.

Чл. 6  Използването на аудио, видео, звукови и други шумообразуващи уредби, системи и машини, както и изпълнения на живо на оркестри и певци, извън закритите зали на обектите, отстоящи на  по-малко от 200 м. от жилищни сгради.  Забраната не се прилага при обществени прояви, разрешени по установения ред от кмета на общината, упълномощено от него лице или кмета на съответното населено място.

Глоба: до 2500 лв.

Чл. 7 Забранява се извършването на непристойни действия на обществени места нарушаващи морално – етичните норми, добрите нрави и изразяващи явно неуважение към обществото и личността.

Глоба: до 2000 лв.

Чл. 8 ал. 1 Забранява се присъствието на малолетни и непълнолетни лица без придружител в заведения за обществено хранене, увеселителни заведения и на обществени места за времето от 22:00ч до 6:00ч. през цялата година.

ал. 2 По смисъла на тази наредба „придружител“ може да бъде лице, което е в състояние да удостовери, че е:

 • родител (попечител, настойник);
 • пълнолетни членове на семейства, в които са настанени деца по реда на Закона за закрила на детето;
 • пълнолетен роднина по права линия до втора степен и по съребрена линия до трета степен;“

Глоба: до 2000 лв.

Чл. 9 ал. 1 Забранява се сервирането и продажбата на алкохолни напитки

 1. на лица под 18 години;
 2. на лица в пияно състояние;
 3. в заведенията на територията на детските градини, училищата, общежитията за ученици, лечебните заведения;
 4. при провеждане на спортни прояви;
 5. при провеждане на обществени мероприятия, организирани за деца и ученици.

ал. 2 По смисъла на тази Наредба алкохолни напитки са: виното, спиртните напитки и бирата.

Глоба: до 3000 лв.

ал. 3 Забранява се продажбата на тютюневи изделия на лица под 18 години.

Глоба: до 3000 лв.

Чл. 10 Забранява се носене на огнестрелно оръжие, внасянето и носенето на боксове, вериги, стъклени бутилки, метални и други опасни предмети на мероприятия, организирани от обществени институции, организация и движения, в увеселителни и питейни заведения, на спортни, културни, религиозни и развлекателни мероприятия, на стадиони, спортни зали и закрити обществени места /вкл. училища, читалища, административни сгради и др./.

Глоба: до 2500 лв.

Чл. 11 Забранява се работата на търговските и туристически обекти след установеното работно време

 • за периода от 1 октомври до 31 май от 06.00 до 22.00 часа
 • за периода от 1 юни до 30 септември от 06.00 до 23.00 часа

Глоба:  до 3000 лв.

Чл. 12 Забранява се провеждане на хазартни игри на обществени места и/или участие на малолетни и непълнолетни в тях.

Глоба: до 2500 лв.

Чл. 13 Забранява се продажбата на ракети, пиратки, бомбички, димки и други взривоопасни материали /запалителни и пиротехнически изделия/, които биха застрашили живота, здравето и спокойствието на гражданите, освен в специализираните магазините и от лица притежаващи съответно разрешително.

Глоба: до 5000 лв.

Чл. 14 Забранява се продажба и публично излагане на всякакви материали с порнографско съдържание освен в специализираните магазини, както и поставянето на плакати, календари и други изделия с порнографско съдържание на обществени места и сгради.

Глоба: до 2500 лв.

Чл. 15 Поставяне на необезопасени предмети по парапетите на балкони, прозорци и огради.

Глоба: до 1000 лв.

 

ГЛАВА ТРЕТА

 

ОПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 

Чл. 16 Забранява се отварянето и влизането под какъвто и да е предлог в подземните и надземните инсталационни колектори без писмено разрешение на органите и организациите, които ги стопанисват.

Глоба: до 2500 лв.

Чл. 17 Забранява се сечта, рязането, изкореняването и увреждането на дървесни видове, храсти и клоните им, късането и изкореняването на цветя.

Глоба: до 2000 лв.

Чл. 18 Забранява се просия и събиране на парични средства за благотворителна дейност чрез продажба по улици и административни сгради без писмено разрешение на кмета на общината. Изключение от забраната са мероприятия по набиране на средства от упълномощени представители на БЧК.

Глоба: до 2000 лв.

Чл. 19 Не се допуска ловенето и унищожаването на кучета, котки, птици и други животни, събирането на яйца и повреждането на поставените за тях къщички, заслони и хранилки.

Глоба: до 1000 лв.

Чл. 20 Забранява се писането, рисуването и драскането по сградните фасади, оградите, витрини и по пътните съоръжения.

Глоба: до 2000 лв.

Чл. 21 Забранява се късането и повреждането на некролози, обяви, реклами, афиши и други материали, поставени на определените за тази цел места.

Глоба: до 1000 лв.

Чл. 22 Забранява се събарянето, повреждането и разместването на табелки, пейки и съоръжения, поставени в градините, парковете, детските и спортните площадки и на други обществени места.

Глоба: до 2500лв.

Чл. 23 Забранява се повреждането и промяната на пътните, тротоарните, градинските паркови настилки и съоръжения; на телефонните обществени апарати, съоръжения и кабини; на заслоните по спирките на обществения транспорт; на обществените чешми, уличните хидранти, уличните, подлезните и парковите осветителни тела и съоръжения; на съдове за смет; на афишните съоръжения и площи, на скулптурно-декоративните фигури и елементи; на обществените тоалетни, сгради и огради; на противопожарните съоръжения, пътни знаци, табели, указатели, светофари, ограждения, съоръжения, превозни средства, както и на всякакви други общински имоти.

Глоба: до 2500 лв.

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

 

ОСИГУРЯВАНЕ  ОРГАНИЗАЦИЯ  И РЕД  ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Чл. 24 Собствениците, наемателите, ползвателите, управителите, или лицата стопанисващи търговските или туристически обекти са длъжни да поставят на видно място до входа на държаните от тях обекти информация на български език за фирмата и седалището на търговеца, работното време на търговския обект, името, фамилията и телефон за контакт на длъжностното лице, отговорно за обекта.

При липса глоба до 1000 лева.

Чл.25. Разрешеното работно време на търговските и туристическите обекти на територията на Община Пазарджик е в следното часово време:

а. за периода от 1 октомври до 31 май от 06.00 часа до 22.00 часа;

б. за периода от 1 юни до 30 септември от 06.00 часа до 23.00 часа;

При нарушение на определеното работното време глоба до 3000 лева.

Чл.26. (1) Забранява се извършването на търговска дейност в обектите по чл.25 от Наредбата, извън определеното работно време, без надлежно Разрешително.

(2) Удължено работно време на търговските, туристическите обекти, обектите, които извършват хазартна дейност и интернет клубовете на територията на Община Пазарджик се определя от Кмета на Общината, след подаването на Заявление.

(3) Заявлението задължително се придружават от следните документи:

 1. Становище от РУ-МВР Пазарджик /оригинал/.
 2. Протокол от РЗИ Пазарджик  за измерено ниво на шума за  заведенията за хранене и развлечения /оригинал/.
 3. Документ за собственост или Договор за наем.
 4. Сертификат за пожарна безопасност.
 5. Изрично писмено съгласие на собствениците в жилищната сграда – непосредствени съседи на обекта.

(4) Срока за издаване на разрешително или отказ за неговото издаване е 14 дни от датата на приемане на документите по ал.3.

(5) Разрешителното за удължено работно време е със срок една година от датата на издаването.

(6) До получаване на разрешително, търговските обекти продължават дейността си до 22.00 часа, а в лятното часово време до 23.00 часа.

(7) Копие от разрешителното за удължено работно време се поставя на видно място в обекта.

(8) При непредставяне на документите по ал.3, или отрицателно становище от РУ-МВР Пазарджик или РЗИ Пазарджик, кметът отказва издаването на разрешително за удължено работно време.

(9) Кметът на общината отказва издаването на разрешително за удължено работно, ако към датата на подаването на Заявлението по ал.3 е в сила Заповед за отнемане на предходно издадено разрешително за удължено работно време.

Чл. 27 (1) Кметът със заповед може да отнеме отнема разрешителното за удължено работно време за срок до 1 /една/ година при наличието на някоя от следните хипотези:

 1. повторно нарушаване на разрешеното работно време, констатирано с протокол от длъжностните лица по Наредбата;
 2. жалби от граждани за наднормен шум, придружен с протокол за измерване на шума от РЗИ Пазарджик;
 3. продажба на спиртни напитки и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица, установено с Акт на контролните органи и влязло в сила НП /наказателно постановление/;
 4. повторно нарушаване на обществения ред и смущаване спокойствието на гражданите, придружено със становище на РУ-МВР Пазарджик.

(2) Копие от заповедта за отнемане на разрешителното за удължено работно време се връчва за сведение и незабавно изпълнение на управителя на обекта.

(3) Заповедта за отнемане на разрешителното за удължено работно време се свежда до знанието на компетентните органи.

Чл.28     (1) Забранява се:

 1. допускането в обекти, в които се сервират спиртни напитки на малолетни лица без родител, настойник или близък роднина;
 2. допускането в туристически обекти на непълнолетни лица без документ удостоверяващ самоличността им ;
 3. допускането в туристически обекти на малолетни лица без родител, настойник, близък роднина или друго лице, полагащо грижи за тях, със следното часово ограничение:

от 22.00 часа до 06.00 часа;

 1. допускането в туристически обекти на непълнолетни лица без родител, попечител, близък роднина или друго лице, полагащо грижи за тях, със следното часово ограничение:

от 22.00 часа до 06.00 часа;

 

 1. допускането на малолетни и непълнолетни лица на места, където се представят програми с еротично или порнографско съдържание;
 2. допускането на малолетни и непълнолетни лица в обекти, в които се организират хазартни игри.

Глоба до 2000 лв.

 

(2)  Забранява се:

Зареждане на обекти разположени в жилищни сгради, за времето 22.00 – 06.00 часа. В празнични и Почивни дни за времето то 22.00 – 08.00

(3) Отговорни за забраните по ал.1 и ал.2 са лицата, стопанисващи търговските или туристически обекти.

Чл. 29 (1) Изграждането и въвеждането в експлоатация на постоянни пазари, става по реда на ЗУТ и други специални законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до санитарно-хигиенните, противопожарните, ветеринарно медицинските и други изисквания.

(2) Във връзка с национални и местни празници със заповед на Кмета на Общината се създават временни базари за търговия със сувенири и дребни промишлени стоки.

Чл. 30 На територията на община Пазарджик са обособени следните пазари:
1.централен пазар – на съществуващата обособена площадка;
2. квартални пазари – „Изток“, „Запад“, „Ставропол“, „Болницата“ – на съществуващите обособени площадки;

 1. пазар за животни в с.Черногорово, разположен в УПИ VІ, кв.81 по плана на с.Черногорово, с площ 6440 кв.м., с дни на организиране на пазара сряда и събота между 8.00 часа и 14.00 часа;
 2. пазар за продажба на МПС и автопринадлежности – на паркинга при Стадиона;
  5. пазари в селата.

Чл. 31  Разрешава се извършване на разносна и сезонна търговска дейност на открито, извън района на обособените пазари, на места (зони) определяни ежегодно от кмета на общината, по схема, предложена от главния архитект и отговаряща на изискванията на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения  на територията на Община Пазарджик.

Чл. 32 Уличната търговия се извършва само на определените от общинската администрация и кметствата места.

Чл. 33 Забранява се:

 1. търговията със стоки извън определените за това места;
 2. използването на зелените площи, парковете и други подобни за търговска дейност;
 3. възпрепятстването на движението на пешеходците по тротоарите и пешеходните зони, чрез поставяне на стоки, прегради, декоративни растения, реклами, МПС и други подобни, освен когато същите са поставени по установения ред;
 4. поставянето на маси и консумацията на тях във и пред магазини за хранителни стоки и други подобни обекти, некатегоризирани по смисъла и изискванията на Закона за туризма;
 5. излагането и продажбата на стоки във входните части на жилищните и административните сгради или по земята, непосредствено пред тях;

Глоба  до 2000 лв.

 

 

ГЛАВА ПЕТА

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ

 

Чл. 34 /1/ Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат от граждани, от сдружения, от политически и други обществени организации по реда и при спазване изискванията на Закона за събранията, митингите и манифестациите/ЗСММ/.

/2/ Писменото уведомление по чл. 8 от ЗСММ се отправя до Кмета на Общината, когато организаторът е централно ръководство на политическа партия или коалиция, сдружение или обществена организация.

/3/ Писменото уведомление по чл. 11 от ЗСММ се отправя до Кмета на Общината.

/4/ Копие от уведомленията по чл. 8 и чл. 11 от ЗСММ се изпращат до органите на полицията.

Чл. 35/1/ В уведомлението за провеждане на събрание или митинг се посочват: пълното наименование на организатора и неговото седалище; точните имена и адреси на представляващите го лица, както и техните изборни длъжности; целта, мястото, времето на провеждане и предполагаемия брой на участниците.

/2/ В уведомлението за провеждане на манифестация, освен данните по предходната алинея, се посочва и пътя на движението й.

Чл. 36 Организаторите на събрание, митинг или манифестация, разгласяват провеждането им след изтичането на 24 часа от уведомлението, ако в този срок не е наложена забраната по чл. 12, ал. 3 от ЗСММ.

Чл. 37 /1/ Когато след изтичането на двадесет и четири часа от получаване на уведомление от даден организатор, постъпят уведомления за провеждане на други прояви за същото време, място и път на движение, съответните органи осигуряват провеждането само на проявата по първото уведомление.

/2/Когато са постъпили уведомления от няколко организатори за провеждането на различни прояви в едно и също време, място и път на движение преди изтичането на двадесет и четири часа от постъпването на първото уведомление, съответните органи на общинската администрация съдействат за постигане на съгласие между заинтересованите организатори за безконфликтно провеждане на планираните прояви в различно време или място. Ако съгласие не бъде постигнато, органите на общинската администрация осигуряват провеждането на обществената проява, за която е пристигнало първото уведомление.

Чл. 38 Организаторите на проявите по тази глава са длъжни да осигурят спазването на обществения ред при провеждането им, чистотата на ангажираните площи след края на съответната проява, както и опазването на общинските имоти от повреждане и унищожаване.

Чл. 39 /1/Органите на общинската администрация, със съдействието на полицията, взимат необходимите мерки за нормалното протичане на проявата, осигуряване на обществения ред и безопасността на движението.

/2/ При нарушения на задълженията по ал. 1, контролните органи съставят актове на нарушителите.

/3/ Препис от акта за забраната по чл. 12, ал. 3 от ЗСММ се изпраща на съответните полицейски органи след изтичане на сроковете по чл. 12, ал. 4 и 5 от същия закон.

/4/ Глобата при неспазване на забраната или провеждане без разрешение е до 5000 лв.

Чл. 40 Разрешение за провеждане на спортни и културни обществени прояви на открити общински площи; извън предназначените за целта места /стадиони, зали, салони/ се дава от кмета на общината по реда и условиятана тази глава, като охраната на същите се съгласува с органите на МВР Пазарджик.

Глоба при провеждане без разрешение е до 5000 лева.

 

 

ГЛАВА ШЕСТА

 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ

 

Чл. 41/1/ Поддържането, стопанисването и контрола на гробищния парк се извършва от БМ“Обредни дейности“,  а в кметствата и кметските наместничества от Кметовете и Кметските наместници.

/2/ Монтирането на паметници, надгробни огради и знаци да се съгласува с БМ“Обредни дейности”.

Чл. 42. Не се допуска повреждането и разрушаването на паметници, извършването на действия, с които се оскверняват паметниците.

Глоба: до 2500 лв.

Чл. 43/1/ Не се допуска извършване на действия, с които се замърсяват гробищните паркове.

/2/ Гражданите се задължават да изхвърлят отпадъците на обозначените за това места, а строителните отпадъци да се изхвърлят извън гробищния парк на определените за това места.

Глоба: до 1000 лв.

Чл. 44 Не се допуска влизането на домашни животни и птици в района на гробищния парк.

Глоба: до 1000 лв.

Чл. 45 Разлепването на некролози да става на определените за това места.

Глоба: до 500 лв.

 

ГЛАВА СЕДМА

АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 46 /1/Лице, наказано за нарушение на тази наредба, което до една година от влизане в сила на наказателното постановление, извърши ново нарушение се наказва с двоен размер на глобата наложена му за първото нарушение.

/2/ При трето нарушение наказанието е в размер на два пъти максималния размер на глобата за първо нарушение предвиден по Наредбата.

/3/ Когато повторното нарушение е свързано с определена професия или дейност, може да бъде наложено наказание лишаване от право да упражнява съответната професия или дейност, съгласно чл. 22, ал. 4 от ЗМСМА, временно за срок от 1 до 3 месеца.

Чл. 47 (1) Записаните в Наредбата размери на глоби са за първо нарушение. При последващи нарушения размера на санкцията е съобразно чл.46.

(2)Конкретният размер на глобата за всяко отделно нарушение се определя от наказващия орган съобразно с тежестта на нарушението, степента на вината на нарушителя и имотното му състояние.Глобите не могат да бъдат налагани в размери по големи от предвиденото в чл.22 ал.4 от ЗМСМА.

Чл. 48 Установеното в тази наредба административно наказание се налага, ако за същото нарушение не е предвидено по-тежко наказание в друг висшестоящ нормативен акт.

Чл. 49 /1/Контролът по спазване разпоредбите на настоящата Наредба се възлага на длъжностни лица, определени със Заповед на Кмета на Общината, Заповед на Директора на РДВР Пазарджик и Заповед на директора на РЗИ Пазарджик .

/2/ За констатираните нарушения се съставят актове от длъжностни лица, определени със Заповед на Кмета на Общината, или от служители определени със на РДВР Пазарджик, Заповед на Директора на РДВР Пазарджик и Заповед на иректора на РЗИ Пазарджик .

/3/ Въз основа на съставените актове Кмета на Община Пазарджик или упълномощени от него длъжностни лица издават наказателни постановления.

/4/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателни постановления си извършва по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Чл. 50 (1) При явно маловажни случаи на нарушения на разпоредбите на тази Наредба, овластените за това длъжностни лица могат да налагат наказания-глоба до 100 лв. с фиш.

ал. (2) За маловажни случаи на административни нарушения, извършени от непълнолетни, наказващите органи изпращат съставените актове на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за налагане на мерки от възпитателен характер.

Чл. 51 Независимо от административно наказателната отговорност нарушителите възстановяват направените разходи за отстраняване на причинените материалните щети.

Чл. 52 /1/ Административно-наказателно отговорни са пълнолетните лица, навършили 18 години, които са извършили административни нарушения.

/2/ Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните, които са навършили 16 години, но не са навършили 18 години, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.

/3/ За административни нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им.

Чл. 53 /1/ При констатиране на нарушение по чл. 8, ал. 1 административно-наказателна отговорност носят родителите (настойници, попечители, приемни родители) на извършителите и управителите на търговски обекти.

/2/ Санкциите за родители (настойници, попечители, приемни родители) са глоби, както следва:

 1. За първо нарушение – до 2000лв.
 2. За всяко следващо нарушение – до 4000лв.

/3/ Санкциите за управители на търговски обекти са:

 1. За първо нарушение – до 2000лв.
 2. За всяко следващо нарушение – до 4000лв.

Чл. 54 За нарушения, извършени при осъществяване дейности на предприятия, учреждения, заведения, организации и търговски дружества, административно-наказателна отговорност носят работниците или служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

Чл. 55 В случаите, когато наказващият орган прецени, че нарушението, за което е образувано административно-наказателно производство, съставлява престъпление по Наказателния кодекс, Наказателно постановление не се издава, образуваната преписка се прекратява и събраните материали се изпращат в градска прокуратура.

Чл. 56 Когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, налага се  наказание  поотделно за всяко едно от тях.

 

ГЛАВА ОСМА

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&1 Тази Наредба се издава на основание чл.20 и чл. 21/2/ от ЗМСМА и е приета с Решение № ………./….. ……. .2015 г. на Общински съвет Пазарджик, взето по протокол № ……. . Наредбата влиза в сила 10 дни след обнародване в местната преса и интернет страницата на Общински съвет.

 

&2 Тази Наредба отменя Наредба за опазване обществения ред, държавната, общинската, частната собственост и околната среда в Общината приета с Решение № 61/27.04.2006 г. на Общински съвет Пазарджик.

 

Вносители  общински съветници :     Димитър Петков

Тодор Тодоров