Подаването на заявления по образец от кандидат потребителите по проект „Нови възможности и грижа” и кандидатите за лични асистенти стартира от днес и ще приключи на девети април, съобщиха от община Пазарджик, която е партньор на АСП по проекта, за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Предвижда се проектът да е с продължителност 13 месеца, а срокът за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” е 10 месеца. Право на участие в програмата имат хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, семейства на деца с увреждания и самотно живеещи тежко болни лица.
Образци на заявленията ще се получават от гише № 2 – „Деловодство” в „Център за информация и услуги на гражданите” на община Пазарджик. Попълнените формуляри, както от кандидатите за потребители, така и от кандидатите за лични асистенти ще се подават в стая 807 и 808А, ет. 8 в сградата на община Пазарджик.