Представител на защитеният вид черен щъркел реши да свие гнездо край Равногор, съобщиха от едноименната мандра в най-високото християнско село в областта. Птицата е била заснета докато се разхождала в района на мандрата, правеща най-вкусния кашкавал.

Гнездещо-прелетният черен вестител на пролетта в средата на XX в. е на изчезване. Тридесет и пет години по-късно популацията е оценена на 50 двойки, като 30 от тях гнездят по долината на р. Арда. В края на XX в., при специални проучвания е установено, че популацията наброява 200–220 двойки. Около 48% от тях гнездят в Родопите, в Средно тунджанското поречие – 19%, в Дунавската равнина – 10% и т. н. През последните години популацията се оценява на 300–550 гнездещи двойки. В оризищата северно от Пловдив няколко десетки птици редовно зимуват от 1978 г. досега, което е първото известно зимовище на вида в Западна Палеарктика.

Характерно за черния щъркел е, че обитава равнинни и планински широколистни гори, скални комплекси, проломи на реки, язовири, микроязовири, рибарници, оризища и др. Най-много гнездови находища (31%) са отбелязани при надморска височина от 600 до 800 m, а най-малко (0,5%) – от 1200 до 1300 m н. в.

04starkel2 04starkel3