Министерство на регионалното развитие и благоустройството обяви открита процедура за обществена поръчка за услуга с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект BG161PО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на  българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013″ за 58  конкретно определени обекта на територията на Южен централен район“ – по 6 обособени позиции:

·        Обособена позиция 1 – „Пловдив – група I“;
·        Обособена позиция 2 – „Пловдив – група II“;
·        Обособена позиция 3 – „Пловдив – група III“;
·        Обособена позиция 4 – „Карлово, Пазарджик, Панагюрище“;
·        Обособена позиция 5 – „Кърджали, Смолян“;
·        Обособена позиция 6 – „Хасково“

За сградите е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, в това число техническо заснемане. Резултатите от извършеното обследване ще бъдат предоставени на изпълнителя на поръчката.

Публичната покана с приложенията към нея може да бъде намерена на следния линк:
http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al1/0515028/Forms/AllItems.aspx
Срокът за получаване на офертите или на заявленията за участие е 18.05.2015 г, 17 часа.