До момента в дирекциите „Социално подпомагане” в област Пазарджик са постъпили за оценка на потребностите заявления от 1560 лица, които са кандидатствали в 12-те общини на областта за включване в проект „Нови възможности за грижа”.  Проектът предвижда наемане на личен асистент и обхваща лицата нуждаещи се от неговите услуги. От подалите заявления за участие в проекта 133 са за деца с увреждания. Най-много заявления са приели в общините Пазарджик – 233, Панагюрище – 180, Брацигово – 174 и Батак – 161. Проектът се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане, чрез Главна дирекция „Социално подпомагане“. Партньори по Проекта са всички 265 общини, като на територията на област Пазарджик се включват 12-те общини. Продължителността на изпълнение е 13 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” – до 10 месеца. Индикативният брой потребители на услугата е 12 000 за цялата страна.
Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване. Целевите групи са хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; семейства на деца, с увреждания; самотно живеещи тежко болни лица.
В рамките на проекта, социални работници от Дирекциите „Социално подпомагане” в областта ще извършат оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания в домовете им, до 21 април 2015 г., въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата. Оценките ще постъпят в Комисии към общинските администрации до 27 април, които ще извършат подбор и класиране на най–нуждаещите се потребители.
Лицата, които желаят да бъдат лични асистенти и да полагат грижи за потребителите ще се назначават на трудови договори от общините. Кандидатите ще могат да вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.
За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са безработни лица; трудово заети лица, които могат да извършват допълнителен почасов труд; студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст, които могат да извършват допълнителен почасов труд.