Висшият съдебен съвет с 20 гласа „за“, нито един „против” и 2 „въздържал се” избра Снежана Василева Стоянова за председател на Районен съд – Панагюрище.
Снежана Стоянова има над 10 години юридически стаж в органите на съдебната власт. В периода 2014г.-2006г. е била младши прокурор в Окръжна прокуратура – Пазарджик. От 19.01.2006г. до настоящия момент е прокурор в Районна прокуратура – Пазарджик, а от 2009г. е говорител на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик.
В Концепцията си за управление кандидатът определя приоритетни цели в областта на организационната дейност, бюджета и финансите, сградния фонд и техническата обезпеченост на съда, повишаване квалификацията на магистратите и съдебните служители, медийната политика, взаимодействието с държавните органи, институциите и неправителствените организации, и медиацията.
Според Стоянова следва да се запази създадената специализация на съдиите, да се провеждат регулярно съвместни работни срещи на съдиите от районните съдилища, Окръжен съд Пазарджик и Административен съд – Пазарджик за преодоляване на противоречивата съдебна практика; да се създадат електронни досиета на магистратите и съдебните служители и регистър на съдебните заседатели. Отчетена е необходимостта от прилагане на финансова дисциплина и ежегодно предприемане на действия за развитие и подобряване финансовото управление и контрол на съда. Акцент се поставя върху медийната политика, повишаване правната култура на гражданите, модернизиране и създавана на мобилна версия на интрнет сайта на Районния съд, популяризиране на медиацията като алтернативен способ за уреждане на спорове.
Снежана Стоянова бе подкрепена от председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, който се позова на задълбочената концепция, и представеното стегнато и аналитично изложение по време на изслушването й. В подкрепа на кандидата се изказа и Соня Найденова, която подчерта, че рядко кандидати за административни ръководители представят подобни концепции за стратегическо управление, в които се засягат много пункове и детайли от дейността на органа на съдебна власт. Тя посочи, че Стоянова наред със състоянието на съда, представя и конкретни мерки за подобряване на дейността му.