Община Пазарджик обяви обществената поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи в изпълнение на проект: „Регионалното депо за не опасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура””. Проектът е на Община Пазарджик в качеството й на водеща община, заедно с общините Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември.
Площта за изграждане на новото регионално депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, е 145 504 m2, включващо 2 нови клетки за депониране на обща площ около 95 дка,от които около 53 дка за изграждане на Клетка 1 от депото, входно-изходна зона с КПП, електронна автомобилна везна, измиване на сметоизвозващи автомобили на изход, административно-битова сграда,експлоатационен и контролен път, ретензионен басейн за филтрационни води, съоръжения от дренажната система и системата за улавяне и третиране на депониен газ от участъците за депониране, сочи обявлението от поръчката.
Площта на Първа клетка от  регионалното депо, която е предмет на обществената поръчка, е 53,369 m2. Съгласно извършеното геодезич.заснемане, част от площите за изграждане на Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура са заети с депонирани отпадъци, поради което съгласно работния проект е предвидено отпадъците да се предепонират върху старото депо за отпадъци.
Стойността на поръчката е 13 милиона 425 хиляди лева. Предвидени са изисквания към техниката и специалистите, с които трябва да разполага кандидатът. Офертите ще се отварят на 16 юни. Всички изисквания могат да бъдат видени на сайта на Община пазарджик в раздел „Процедури за възлагане на обществени поръчки“.