В рамките на Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., бюджетна линия „Нови алтернативи”, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, община Пазарджик е партньор на АСП.  Проектът предвижда предоставяне на услугата “Личен асистент”. Кандидатствали са 219 кандидати за лични асистенти и 233 кандидат-потребители на социалната услуга.

Класацията е извършена въз основа на изготвена оценка на потребностите на кандидат потребителите от Дирекция “Социално подпомагане” Пазарджик.

Трудовите договори и договорите за ползване на социалната услуга ще бъдат сключени считано от 18.05.2015 г., а проектът продължава до 29.02.2016 г.