Изобилие от слънце радва днес жителите и гостите на Стрелча, а поводът за празничното настроение идва от ХХ юбилей на Розата. Чак до 22 ч. ще продължат заложените в предварителната програма мероприятия, които ще стартират в 16 ч. , с оказване на почит към местните учители. По традиция в 17,15 ч.  ще се състои предаване на знамето на училището и връчване на наградите „Учител на годината”, „Ученик на година” и „Културен деятел на годината”на пл. „Дружба”2. Ловен духов оркестър от Австрия ще весели присъстващите, а в 17.20 ще се извърши също традиционната беритба на рози.

30rozi

Най-любопитната част от програмата е свързана с посещение в старата розоварна, където всеки може да види с очите си какъв е пътят на розовото масло, което и до днес носи по света славата на България. Нито един флакон „Шанел“ не може да излезе от фабриката, ако в него не се съдържа тукашното розово масло.

30predi

Първите данни за розови насажде­ния на Балканския полуостров са от XVII век, като розите са били отглеж­дани в областите около гр. Одрин. На територията на днешна Бълга­рия първите документални сведения за розови насаждения са от 1712 г. в землището на с. Войнягово, Карлов­ско. Със сигурност се знае, че в сре­дата на XIX век започва да се спо­менава и Розовата долина — общо наименование на подбалканските котловини в района между Казанлък, Карлово и Стрелча. По размери Ро­зовата долина е една от най-големи­те розови градини в света, а качест­вото на произвежданото розово масло от местния сорт Казанлъш­ка роза (потомък на известната да­маска роза) е ненадминато в много отношения. Още преди Освобожде­нието у нас е имало около 10 000 дка насаждения и количеството произве­дено розово масло е достигнало до 1000 кг годишно. Най-големи площи са засадени и отглеждани около Пър­вата световна война — около 90 000 дка. В следвоенните години розови­те полета намаляват с две трети.

След голямата криза през 30-те го­дини на миналия век розовите насаж­дения са почти унищожени. С края на Втората световна война обаче пра­вителството приема държавна поли­тика за възстановяване и развитие на розовите градини в Розовата до­лина. В периода 1959–1960 г. се из­дават специални постановления за насърчаване на бранша.

30sega

Разширява се и се модернизира материалната база на предприятието „Българска роза“ в Карлово (по това време към ДСО „Фармахим“), а площите с ро­зови насаждения нарастват много кратно. Създават се и нови сортове рози. Сортът „Свежен“, създаден в Карловско, дава добив на розов цвят през шестата година от около 750 кг от декар.