На 10 юни 2015 г. започва прием на документи за предоставяне на помощ de minimis в подкрепа на пчеларите за справяне с последствията от нестабилните климатични условия през 2014 г. и началото на 2015 г., съобщиха от ДФ“Земеделие“ – Пазарджик. По схемата могат да кандидатстват само регистрирани по Наредба № 3 пчелари, притежаващи минимум 10 пчелни семейства. Подпомагат се до 200 пчелни семейства на стопанство. Земеделските стопани, които отглеждат повече от 200 пчелни семейства, също могат да се възползват от настоящия de minimis, катофондът ще ги подпомогне до максимално допустимия брой от 200 пчелни семейства.  Документи се подават до 30 юни 2015 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие”. Общият бюджет по схемата de minimis за пчеларите е 3,5 милиона лева. Размерът на помощта за пчелно семейство ще бъде определен на база подадените за участие в схемата заявления. Срокът за сключване на договори и изплащане на средствата на пострадалите пчелари е от 13 до 31 юли 2015 г.

Общият размер на помощите de minimis за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337, 45 лв.) за период от три данъчни години (2013 – 2015).