Висшият съдебен съвет с единодушно с 21 гласа „за”  избра за втори мандат Красимир Георгиев Танев за районен прокурор на Районна прокуратура – Панагюрище.

Прокурор Танев има над  13 години юридически стаж. Започва професионалната си кариера като следовател в Окръжна следствена служба – Пазарджик през 2004г. На 13.05.2010г. е избран за административен ръководител на Районна прокуратура – Панагюрище.

В изслушването си пред членовете на Висшия съдебен съвет Красимир Танев отчете, че през мандата си на районен прокурор е успял да съхрани постигнатите резултати, създадените положителни практики в прокурорската дейност, както и да подобри ефективността на прокурорската работа и взаимодействието в работата с разследващите органи и съда. Личната си мотивация кандидатът обясни с постигнатите положителни резултати и подкрепата на колектива.

В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Танев набелязва следните цели: осъществяване на непрекъснат контрол от наблюдаващия прокурор над работата на разследващите полицаи и органи за осъществяване на срочно и качествено разследване; съкращаване времето от получаване на сигнала, провеждане на разследване до реализиране на наказателна отговорност; провеждане на ежеседмични работни срещи с разследващите полицаи; приоритетна работа по дела включени в Единния каталог за корупционни престъпления; подобряване качеството на прокурорските актове; поддържане активността относно упражнявания надзор за законност и активно участие на прокурорите в междуведомствени комисии.

Въпрос към кандидата зададе члена на Румен Боев относно причините за отчетения сериозен спад в индекса за средна натовареност през последната година.

Прокурор Танев бе подкрепен от Румен Боев, който сподели личните си впечатления придобити при изготвяне на атестацията му през 2014г. Посочено бе, че Красимир Танев е сериозен и компетентен прокурор, професионалист със сериозен административен и житейски опит, мотивиран, с умение да създава организация и да ръководи колектива на прокуратурата.