През 2014 г. са издадени 295 вестника с годишен тираж 315 млн., или по 44 броя годишно на човек от населението. Спрямо предходната година изданията и тиражът на вестниците намаляват с 3%, съобщиха от НСИ.

Средният тираж на книгите, издавани в България през 2014 г., е около 462 броя. Това показват данни на Националния статистически институт за издателската дейност в страната през миналата година. Според статистиката за 2014 г. в България са издадени 6443 книги с тираж 2 982 280 броя.

В сравнение с предходната година броят на издадените книги и брошури се увеличава с 662 (9,7%), докато средният тираж намалява от 649 през 2013 г. на 536 през 2014 г., или със 17,4%. Най-много нови заглавия има в художествена литература за възрастни – 2607 , или 34,7% от всички издадени книги, следва научната литература с 1403 заглавия, или 18,7%, и учебна литература – 1345 или 17,9%.

Относителният дял на тиража на художествената литература за възрастни е 27,6% от цялата издадена продукция, на популярната литература – 16,7%, а на учебната литература – 12,7%. Тиражът на научната литература е 373 хил., което представлява 9,3% от общия тираж.

Броят на издадените книги с детско-юношеска тематика е 671 с тираж 1,21 млн. От тях детската художествена литература включва 484 заглавия с тираж 886 хил. екземпляра, или 6,4% от цялата издадена продукция и 22% от общия тираж.

През 2014 г. заглавията на оригиналната литература (български издания) са 5726, или 76,2% от общо издадените книги и брошури, като делът на тиража е 49,5%. Преводните заглавия са 1789 с тираж около 2 млн. Над половината от тях са заглавия, преведени от английски език (56,4%), следват преведените от немски – 8%, от руски – 6,8%, и от френски език – 5,1%.