През 2014 г. в област Пазарджик средната възраст на жените при раждане на първо дете е 24.4 години, при 26.7 г. за страната.

Наблюдава се трайна тенденция на увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на извънбрачните раждания. Относителният дял нараства от 55.0% през 2004 г., на 67.9% през 2014 г.

През 2014 г. броят на живородените извънбрачни деца в област Пазарджик е 1 758, или 67.8%, от всички живородени.

Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителствата сред младите хора.

През 2014 г. в област Пазарджик са регистрирани 2 604 родени деца, като от тях 2 592 (99.5%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 25 деца (за 2013 г. броят на живородените е 2 617 деца), или с 1.0%.

Броят на живородените момчета (1 270) е с 52 по-малък от този на живородените момичета (1 322), или на 1 000 момчета се падат 1 041 момичета.

Коефициентът на общата раждаемост през 2014 г. е 9.7 ‰, а през предходните 2013 и 2012 г. той е бил съответно 9.7 и 9.8‰. В градовете и селата живородените са съответно 1 672 и 920 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 10.0‰, а в селата – 9.1‰. През 2013 г. тези коефициенти са били съответно 9.9 и 9.3‰.

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 12.4‰, София (столица) – 10.5‰, и Бургас – 10.2‰. Освен в тези три области по-висока от общата за страната е раждаемостта в областите Варна, Ямбол и Пловдив – по 9.8‰, следвани от Пазарджик, Стара Загора и Кърджали – съответно 9.7, 9.5 и 9.4‰. Във всички останали области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Смолян (6.4‰), Габрово (6.6‰) и Видин (7.0‰).