Към 31 декември 2014 г. населението на област Пазарджик е 266 549 души, което представлява 3.7% от населението на България и нарежда областта на 7-мо място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Благоевград. В сравнение с 2013 г. населението на областта намалява с 2 738 души, или с 1.0% (за 2013 г. е било 269 287), съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Пазарджик.

 

  1. 1. Население в област Пазарджик към 31.12. по години и пол

 

(Брой)

Години Общо Мъже Жени
2012 271 721 133 712 138 009
2013 269 287 132 375 136 912
2014 266 549 130 829 135 720

Мъжете са 130 829 (49.1%), а жените – 135 720 (50.9%), или на 1 000 мъже се падат 1 037 жени.

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

В края на 2014 г. лицата на 65 и повече навършени години са 51 168, или 19.20% от населението в областта. В сравнение с 2013 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.5 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 22.7%, а на мъжете – 15.6%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (27.9%), Габрово (26.7%) и Ловеч (25.6%). Общо в седемнадесет области този дял е над 20.0% от населението на областта. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 16.5%, Благоевград – 17.5%, Варна и Бургас – съответно 17.6 и 17.7%. За област Пазарджик този показател е 19.2%.

Към 31.12.2014 г. децата до 15 години са 39 548, или 14.8% от общия брой на населението в област Пазарджик. За страната този показател е съответно 13.9%.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен – 18.0%, и Бургас – 15.2% от населението на областта. Общо в шестнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в област Габрово – 11.3%, следвана от област Смолян – 11.5%, и областите Перник и Кюстендил – съответно 11.8 и 11.9%.

Към 31.12.2014 г. общият коефициент на възрастова зависимост в област Пазарджик е 51.6%, при 51.2% за страната. Общо в двадесет и две области на страната този показател е над 50.0%, като най-неблагоприятно е съотношението в областите Видин (66.8%), Ловеч (63.6%) и Монтана (62.4%), а най-благоприятно – в областите  София (столица) – 43.1%, и Благоевград – 46.5%.

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която за област Пазарджик през 2014 година е 42.7 г., като при мъжете е 40.9 г., а при жените – 44.5 г.

Процесът на остаряване в област Пазарджик се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата средната възраст на населението е с 1.2 години по-висока в сравнение с тази в градовете. В селата средната възраст на населението е 43.5 години, а в градовете – 42.3 години.

Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници при пенсиониране. За 2014 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст се запазват както през 2013 г. – до навършването на 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2014 г. е 162 658 души или 61.0% от населението за област Пазарджик, като мъжете са 86 327, а жените – 76 331. Броят на трудоспособното население намалява с 3 140 души, или с 1.9%  през 2014 г. спрямо предходната година.

Към края на 2014 г. в над трудоспособна възраст са 61 493 души, или 23.1%, а под трудоспособна възраст – 42 398 души, или 15.9% от населението на областта.

*Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече навършени години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.