В дирекциите „Социално подпомагане” в цялата страна започва приемането на молби за отпускане на целеви помощи за отопление за следващия зимен сезон. Те се подават по постоянен адрес, а крайният срок е 31 октомври.

Право на помощи от Дирекциите “Социално подпомагане” имат лица и семейства чийто месечен доход е по-нисък от определения от Държавата диференциран минимален доход (ДМД), както и лицата с намалена трудоспособност, лица по майчинство, безработни и др.

Основа за определяне на диференцирания минимален доход е гарантираният минимален доход, чийто месечен размер се определя с акт на Министерския съвет.
Диференцираният минимален доход се определя като индивидуалния коефициент (К) на лицето или семейството се умножи по гарантирания минимален доход (ГМД). Индивидуалните коефициенти се определят в зависимост от възрастта и социалния статус.

Размерът на месечната парична помощ се определя като разлика между диференцирания минимален доход и доходите на лицата или семействата от предходния месец.

По същата формула се определя и правото на целевa помощ за отопление , но Коефициентът на лицата и семействата е по-висок. Целевите помощи за отопление се отпускат за период от пет месеца – от 1 ноември на текущата година до 31 март на следващата. Подпомагат се домакинства с ниски доходи, като държавата поема част от сметките за  отопление, независимо от вида му – с твърдо гориво, парно, електроенергия или природен газ. За настоящия отоплителен сезон 2015/2016 г. е изменен коригиращият коефициент, с който се намалява размерът на пенсиите – от 1,245 на 1,269. Изменението е с цел да не се допусне отпадане на пенсионери от целево енергийно подпомагане през предстоящия отоплителен сезон само поради осъвременения размер на пенсията им.