На територията на Област Пазарджик стартира изпълнението по Схема “Подкрепа за заетост” от Националния план за действие по заетостта за 2015 година, финансирана от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” с подкрепата на Европейския социален фонд.

За срок от четири месеца с работодател Областния управител на Област Пазарджик са назначени общо 168 лица на длъжност “Работник поддръжка” (95) и Работник поддръжка пътища” (73). Работните места са разпределени по квоти, съобразени с нивото на регистрирана безработица и броя регистрирани безработни лица, в общо 61 кметства в12-те общини на Област Пазарджик, както следва: Батак – 10, Белово – 8, Брацигово – 10, Велинград – 27, Лесичово – 15, Пазарджик – 20, Панагюрище – 12, Пещера – 10, Ракитово – 15, Септември – 16, Стрелча – 13, Сърница – 12. Разпраделението на работните места по общини бе обсъдено и подкрепено на заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие в края на м. юни.

За оперативно управление на дейностите са сключени партньорски споразумения между Областния управител и кметовете на общините от областта, по силата на които обектите, на които ще се работи, както и работните графици, ще се определят съгласувано между Областна администрация, общинските администрации и органите на РДПБЗН и Пътна полиция. С приоритет ще се работи по обекти и дейности, свързани с управление на рисковете и защитата на населението от бедствия, аварии и катастрофи. Определени са участъците от реките, преминаващи през Област Пазарджик, на които следва да се извърши почистване на части от речните корита, както и пътните участъци, в които трябва да се повиши безопасността на движение, чрез почистване на канавки, укрепване, изрязване на ограничаващи видимостта клони, храсти и треви, както и други дейности по поддръжка на пътя. В населените места и извън тях ще се възлагат и дейности, свързани с намаляване на рисковете от пожари.

По време на изпълнение на схемата “Подкрепа за заетост” , в съответствие с Плана за действие в изпълнение на Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година, наетите лица ще преминат 80 часово обучение по Пета компетентност “Умения за учене” от Европейската референтна рамка на компетентностите и ще получат удостоверения за това. Обученията ще се провеждат на място, по общини и кметства, от определени от Областния управител наставници от състава на Областна администрация.

Контролът по изпълнение на схемата “Подкрепа за заетост” ще се осъществява от органите на МТСП – Регионална служба по заетостта – Пловдив и Дирекция “Инспекция по труда” – Пазарджик.