Община Пещера ще може да разчита на 10 707 054,43 лв. по ОП”Региони в растеж”, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Като община от 4-то ниво на националната полицентрична система Пещера може да кандидатства по приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“

Целта на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в 28-те общини от последното ниво.

Община Пещера ще може да направи едно проектно предложение за общински административни сгради, по едно отделно проектно предложение за държавни административни сгради за всеки отделен партньор-държавна институция. Също така ще може да изготви по един проект за образователна, културна и социална инфраструктура.В същото време има право на неограничен брой проектни предложения за жилищни сгради, като всяко следва да включва най-малко три обекта на интервенция (сгради).