Европейската комисия постави условие пред нас да реформираме отрасъла, за да получим финансиране. Планираме този процес от 15 години, но той върви бавно. Има изискване и за регионален подход в инвестициите, а не „работа на парче“. Това коментира днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при участието си в бизнес форум, посветен на новата Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Министърът обясни, че в 28-те административни области в страната вече ще трябва да работи само по един оператор. Тя съобщи, че в 16 от тях изискванията са изпълнени, като операторите, които обслужват тези територии, ще бъдат основни бенефициенти. В София, където има сключен концесионен договор, общинският съвет ще изпълнява ролята на бенефициент.

12 области не отговарят на изискването, подчерта Павлова и посочи, че сред тях са Хасково и Разград, където има по две ВиК асоциации. Има и такива области, които се обслужват от повече ВиК оператори. При тези обстоятелства те няма как да получат финансиране по оперативната програма, информира тя и посочи, че те също трябва да предприемат необходимите действия в посока окрупняване на оператора. Имаме добри стратегически документи, които тепърва да приложим на практика за да окрупним и подобрим управлението на сектора, заяви още регионалният министър.

Лиляна Павлова обърна внимание, че водопреносната мрежа е стара и амортизирана, като загубите на вода са над 60%. За да ги минимизираме са необходими инвестиции от 11,5 млрд. лв., допълни тя и подчерта, че разполагаемите по ОПОС 2014-2020 средства са в размер на 2.3 млрд. лв. От там нататък се предвижда нов подход в инвестирането – създаване на фонд за публично-частно партньорство, чрез който да се привлекат частни инвестиции, които да бъдат реинвестирани в системата, информира министърът.

За да се стигне до изпълнението на проектите, трябва да се направят прединвестиционни проучвания, които да детайлизират необходимите инвестиции, заяви тя. Такова вече е направено пилотно за област Смолян. През този месец ще бъдат избрани изпълнителите на такива проучвания за още 14 области, ще бъде разработено и за София, съобщи тя. Изпълнението на първите реални проекти ще може да започне от 2018 година, каза още Павлова.

Регионалният министър обяви, че водната реформа е насочена и към регулатора, който вече има състав само отрасъл ВиК. Новият програмен период за операторите за започне от 1 януари 2017 г., за да могат дотогава операторите да подготвят бизнес плановете си, информира още тя. Лиляна Павлова съобщи още, че се намалява прагът на социална поносимост на цената на водата и от 4% той вече ще бъде 2.5%, което ще бъде в подкрепа на социално-слабите домакинства.

Историята на ВиК – Пазарджик

С  разпореждане  N 49 на МС от 1971г.   се  създава стопанска  дирекция „Водоснабдяване и канализация“,  като самостоятелно   юридическо  лице  със   седалище   София, ул.“Узунджовска“  N12  и  клонове  в  бившите  окръзи   с центрове  окръжните градове, които поемат поддържането  и експлоатацията  на  В  и К системите  на  територията  на съответните окръзи. С разпадането на окръзите през 1987 г., като основна административно-стопанска  единица и създаването на областите,  и с приемането на Указ 56 от 1989г., се  създават предпоставки  за  образуване на общински  предприятия  по   В  и К. За това спомага и реалната техническа обособеност на  В  и К системите в границите на територията на  всяка община от бившя Пазарджишки окръг.

През 1989-90г.   последователно  се отделят техническите райони Велинград, Батак, Ракитово  и  Пещера като  общински  фирми  за поддържане  и  експлоатация  на съответните В и К системи.      През 1991 г. Пазарджишкия окръжен съд обявява, че на основание чл.6, ал.1 във връзка с чл.119, ал.2  от ТЗ с решение N 4154/30.09.91г. по ф.дело 3948/91 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Водоснабдяване и канализация“ ООД, със седалище Пазарджик, с предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване  на  водите и инженерингова дейност в страната и в чужбина и с  капитал 27 652 хил.лева, разпределен в 27 652 дяла по 1 000лв., който като държавно имущество се поема от дружеството, от прекратеното СП“ВиК“-Пазарджик, по баланса му към 30.06.91г., както и другите права и задължения по разделителен  протокол.

През 1995г. Пазарджишкият окръжен съд, на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.2 от ТЗ с решение N 438 от 15.02.95г. по ф.дело N 3948 /91г., вписва промяна  за „ВиК“ ЕООД-Пазарджик: увеличава капитала от 27 650 000 лева на 115 990 479 лева.

През м.януари 1997г. с едностранно решение на Община Брацигово, техническият район се отделя от „ВиК“ ЕООД Пазарджик.

С взетите решения на Общинските съвети в Белово, Стрелча и Панагюрище и подписаните съвместно разделителни протоколи съответните техническият райони се отделят също и се обособяват като общински фирми по ВиК, след решение на МС за предоставяне на собствеността.

С разпореждане № 125/16.06.1998г. на МС се намалява капитала на „ВиК“ ЕООД – Пазарджик и безвъзмездно се прехвърля правото на собственост върху недвижими имоти на общините Белово, Брацигово, Панагюрище и Стрелча и със Заповед № РД 02-14-660 от 29.06.1998 на министъра  на МРРБ се намалява капитала на „ВиК“ ЕООД, чрез намаляване дела от 115 990х.лв. разпределени в 11 599 дяла по 10 000 (десет  хиляди) лева всеки един на 68 000 хил.лв. разпределени в 6 800 дяла по 10 000 (десет хиляди) лева всеки един. Промяната на капитала е в резултат на изваждане правото на собственост върху недвижимите имоти, машини и съоръжения, съгласно  РМС  №25/16.06.1998г., съгласно приложение на обща стойност 47 990 хил.лв.

Пазарджишкият окръжен съд с Решение №2947/30.11.1998г. по ф.дело №3948/1991г. отразява промяната в капитала. По силата на Закона за деноминацията на лева е извършена пререгистрация на деноминирания капитал с Решение № 1012 от 21.03.2000г. по ф.д. № 3948/91г., като в момента регистрираният капитал на дружеството е 68 000 лева, разпределен на 6800 дяла по 10 лева всеки. Едноличен собственик на капитала е държавата.

С Решение № 635 от 28 март 2003г. Пазарджишкия окръжен съд обявява “ВиК” ЕООД – Пазарджик в Ликвидация. Срокът за приключване на ликвидацията е удължаван, като Дружеството е в Ликвидация и към настоящия момент.

Основната дейност на „ВиК“ЕООД е поддържане и експлоатация на ВиК системи за задоволяване на абонатите с вода с питейни качества за   питейно-битови, технологитчи и противопожарни нужди и осигуряване отвеждането на отпадъчните води от населените места до водоприемниците. Дружеството обслужва 54 броя населени места в  т.ч.: Община  Пазарджик- 32бр.; Община Септември- 14бр. , Община Лесичово- 7бр. и от община Белово– 1 брой с общо население 167 966 жители в т.ч.: Община Пазарджик 132 828 жители; Община Септември 28 897 жители, Община Лесичово 5 724 жители и от Община Белово – 517 жители.