Във връзка със старта на схема „Ново работно място 2015” по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОПРЧР 2014-2020, Областен информационен център – Пазарджик организира провеждането на информационна среща за представяне на насоките за кандидатстване и начина на кандидатстване по операция „Ново работно място 2015“.

Целта на срещата е да се представи на потенциалните бенефициенти/работодатели основните цели на схемата за безвъзмездна финансова помощ, която ще бъде в размер от 50 000 лв. до 391 166 лв. Операцията има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица.

Допустими дейности по „Ново работно място 2015“:

  1. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца – задължителна.
  2. Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица.
  3. Предоставяне на обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2„Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” на вече наетите по проекта лица.
  4. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места.
  5. Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост.
  6. Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група.
    • Други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания.

Събитието ще се проведе на в четвъртък, 23 юли, от 10:00 ч. в Пленарна зала, Община Пазарджик. Заявка за участие може да направите на електронна поща oic.pazardzhik@gmail.com  или на телефон 034/ 44 62 09.