Два пъти по-голям е броят на неиздържалите изпита за придобиване право на лов през тази година в сравнение с миналата. Общо 4329 бяха кандидат-ловците, които бяха препитвани след завършен курс на обучение и практическа подготовка, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите. През ситото минаха 3 539 човека, които са успешно издържалите изпитите за придобиване право на лов.

Тази година 74 ловни сдружения имаха право да провеждат такива курсове. Изпитите се проведоха от 6 юни до 17 юли 2015 г., съгласно Закона за лова и опазване на дивеча в държавните горски и ловни стопанства по график, предложен от регионалните дирекции по горите и утвърден от Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).

На една дата имаха право да се явят не повече от 25 човека. Изпитът за придобиване право на лов се състои от теоретична и практическа част. Теоретичният изпит включва три нива – тест, писмен и устен изпит, като за явяване на всяко следващо ниво трябва да бъде издържано предходното. Тестът съдържа 104 въпроса, съответстващи на темите от програмата за теоретична подготовка на бъдещите ловци, групирани по раздели на модулен принцип.

Писменият изпит включва два въпроса от различни раздели на преподавания материал. Кандидатите, допуснати до устен изпит отговарят на уточняващи въпроси на комисията, които са свързани с развитите от тях писмени въпроси. Само издържалите теоретичната част имат право да се явят на практически изпит, който включва стрелба по силует на  дивеч и стрелба по асфалтови панички.

Комисията издава на лицата, издържали успешно изпитите, удостоверение за придобито право на лов по образец, утвърден от Изпълнителния директор на ИАГ.

Правото на ловуване се упражнява от ловци, които притежават членска карта и билет за лов, заверени за съответната календарна година, както и разрешително за лов. Ловният билет се издава от държавното горско или ловно стопанство, в чийто район съответното ловно сдружение, в което членува лицето, придобило право на лов, извършва дейност.