До 31 май 2016 г. всяка община включена в програмата „Региони в разтеж“ следва да подаде проектни предложения за минимум 50% от бюджета на града по процедурата, съобщиха от Министерството на регионалното развитие по повод на организирания в столицата информационен ден. Той ще се проведе следващия вторник – 28 юли, а от нашата област там ще присъстват представители на общините Пазарджик, Панагюрище и Велинград.

Информационният ден е насрочен по повод обявяването на първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/.

Община Пазарджик ще получи средстава в размер на 26 млн. лева, които са разпределени между отделните приоритетни оси, както следва:

 

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРИОРИТЕТИ Праг на БФП 100% спрямо общия размер на БФП, определен за всеки бенефициент
1.1 Енерг. Ефективност в административни и жилищни сгради и студентски общежития Макс. 40% –     10 415 502 лв.
За многофамилни жилищни сгради Мин. 50%  – 5 207 751 лв.
1.2. Градска среда
За група дейности “Градска среда” Макс. 30%    – 7 811 627 лв.
1.3. Образованелна инфраструктура Мин. 5 %       – 1 301 937 лв.
1.4. Социална инфраструктура
За група Дейности “Соц . инфраструктура” Мин. 5%    – 1 301 937 лв

В рамките на информационния ден Деница Николова, зам.министър на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на УО на ОПРР, ще представи изискванията за подготовка и оценка на Инвестиционна програма и проектни предложения в рамките на процедурата.

Проектни предложения се подават текущо до 31 май 2019 г. Пакетът документи за кандидатстване по процедурата е публикуван на интернет-сайта на ОПРР, меню: Кандидатстване, под меню: Актуални схеми   http://www.bgregio.eu/kandidatstvane/aktualni-shemi.aspx