Три наредби са включени в дневния ред на предстоящата сесия на Общинския съвет в Сърница, която ще се проведе във вторник. Градският парламент ще разисква „Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на Община Сърница“, „Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Сърница“ и „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сърница“. По време на заседанието ще бъдат разглеждани и промени в програмата за капиталови разходи, определянето на средищните училища за предстоящата учебна година, предстои и процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на населените места на Община Сърница.“ В понеделник пък ще се състоят заседанията на три комисии към Общинския съвет.

.