За да не се окаже, че вместо земя имаме бяло петно, трябва да регистрираме имотите си до 31 юли, припомнят от общинска служба „Земеделие“ – Пазарджик. До последният ден на месеца собствениците на земеделска земя трябва да подадат декларация по чл.69 (по образец) от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. В нея се декларират формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки от имотите. В случай че собствениците не желаят имотите им или някои от тях да се включват в масиви за ползване, те изрично посочват това обстоятелство в декларацията. Следва да се има предвид, че тази декларация се отнася за следващата стопанска година – 2015-2016 г. Подава се лично, чрез пълномощник или по пощата. Ако имотът е в съсобственост, декларацията може да се подаде само от един съсобственик.

Наематели, арендатори или ползватели под друга форма на земеделски земи могат да подават в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите заявление по чл.70 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за участие в споразумение за ползване по чл.37В ЗСПЗЗ. В заявлението се посочват имотите, ползвани на правно основание съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори, и/или документи за собственост, с които ползвателят желае да участва в масиви за ползване по споразумение. Това заявление също се подава в срок до края на юли – лично или чрез пълномощник. Заявлението е по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, и важи за следващата стопанска година.

Съгласно чл.37В, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, площта на земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл.37, се разпределя между ползвателите на земеделска земя в съответното землище, като „бели петна”. Ако пропуснете срока за подаване на декларацията и/или заявлението, то тогава е твърде вероятно имотът ви да бъде разпределен като бяло петно.

Първото усложнение е, че когато се подава заявление за рента за наследствени земеделски земи, които се обработват като „бели петна“, общинската служба може да откаже да изплати частта само на един от наследниците без присъствието на останалите или пълномощно от тях. Ако сте в подобна ситуация, подайте заявление за изплащане, удостоверение за наследници и нотариално заверена декларация, с която декларирате наследственият дял на всеки наследник. Приложете и банкова сметка за плащане. Ако в седемдневен срок нямате отговор или имате писмен отказ, можете да обжалвате пред съответния Административен съд. Ако не е бил разпределен като такова, общината не ви дължи плащане. Но в случай, че попада в масивите за разпределение, при всички положения са длъжни да ви платят. Поискайте копие от заповедта на директора на областна дирекция Земеделие за миналите стопански години и се уверете дали земята е в приложения към заповедта списък.