Наредбата за местни данъци и такси ще бъде приета днес по време на редовната сесия на градския парламент. Най-любопитната точка от нея е Чл.43, който определя  Данъка за гражданските въздухоплавателни средства. Според текста  за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети – данъкът ще бъде в размер на 20 лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло; за параплан – 12 лв., за делтаплан – 12 лв., за мотоделтаплан – 20 лв., за свободен балон – 30 лв., за планер – 30 лв. Сърничани се шегуват, че все още нямат летище. Текстът в Наредбата обаче е задължителен, защото нормативният документ трябва да регламентира абсолютно всички видове човешка дейност, която се облага с данъци, без значение дали тя се извършва на територията на дадената община, коментираха юристи.

От 0.60 до 1 лв. туристически данък за нощувка пък ще трябва да внасят в общинската хазна хората в Сърница и двете прилежащи към общината села, ако отдават свои имоти под наем за туристи. Сумата се определя от това с колко звезди е категоризиран обектът предлагащ услугата. По-висок данък обаче ще се плаща за периода януари – декември, сочи текстът на Наредбата. Тогава размерът на дължимия туристически данък за средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както следва:

     1. категория 1 звезда – 0,60 лв. за нощувка;

2. категория 2 звезди – 0,80 лв. за нощувка;

3. категория 3 звезди – 1,00 лв. за нощувка;

4. категория 4 звезди – 1,20 лв. за нощувка;

5. категория 5 звезди – 1,50 лв. за нощувка.

Най-висок патентен данък ще плащат автокъщите и гадателките, това пък е видно от таблицата, определяща размерите на налога.

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

 

Патентни дейности
І група
ІІ група
1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи —данъкът се определя   за стая според местонахождението на обекта:
1 и 2 звезди                                          50                          25
2. Заведения за хранене и развлечения—данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:
а) ресторанти:
1—2 звезди                                              2                           1
3 звезди                                           12                           6
б) заведения за бързо обслужване:
1—2 звезди                                              2                          1
 3 звезди                                              6                          3
в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”:
1—2 звезди                                              2                         1
3 звезди                                              4                          2
г) кафе-сладкарници
1—2 звезди                                              2                         1
3 звезди                                              6                         3
д) барове:

—    дневни:

2 звезди                                             6                         3
3 звезди                                           20                        10
—          нощни:

2 звезди

                                          10                          5
3 звезди                                           40                        20
е) бюфети, каравани и павилиони — за обект:                                         150                        75

3. Търговия на дребно до 100 кв.м. нетна търговска площ на обекта – данъкът се определя за 1 кв.м. нетна търговска площ според местонахождението на обекта.:

І група ІІгрупа
4 2

4. Платени паркинги – данъкът се определя за място за паркиране според местонахождението на обекта:

І група ІІ група
20 5

 

5. Дърводелски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Ігрупа ІІгрупа
100 50

 

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги –  данъкът се определя според местонахождението на обекта:

І група ІІ група
110 40

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали –  данъкът се определя според местонахождението на обекта:

І група ІІ група
700 500

8. Обущарски и шапкарски услуги –  данъкът се определя според местонахождението на обекта:

І група ІІ група
40 40

 

9. Металообработващи  услуги –  данъкът се определя според местонахождението на обекта:

І група ІІ група
200 100

10. Бръснарски и фризьорски  услуги, ветеринарно-фризьорски услуги  –  данъкът се определя за рабтно място според местонахождението на обекта:

І група ІІ група
132 60

11. Машинописни и /или копирни услуги –  данъкът се определя  на брой устройство според местонахождението на обекта:

І група ІІ група
224 180

 

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки –  данъкът се определя  за работно място според местонахождението на обекта:

І група ІІ група
200 130

13. Маникюр, педикюр  –  данъкът се определя  за работно място според местонахождението на обекта:

І група ІІ група
77 60

14. Часовникарски услуги –  данъкът се определя според местонахождението на обекта:

І група ІІ група
70 60

15. Тапицерски  услуги –  данъкът се определя според местонахождението на обекта:

І група ІІ група
200 180

16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми –  данъкът се определя според местонахождението на обекта:

І група ІІ група
230 190

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства –  данъкът се определя според местонахождението на обекта:

І група ІІ група
350 280

18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации  –  данъкът се определя според местонахождението на обекта:

І група ІІ група
230 190

19. Стъкларски услуги  –  данъкът се определя според местонахождението на обекта:

І група ІІ група
132 100

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти –  данъкът се определя според местонахождението на обекта:

І група ІІ група
174 47

21. Отдаване на видеокасети под наем  –  данъкът се определя според местонахождението на обекта:

І група ІІ група
600 300

 

22. Компаньонки и компаньони  –  данъкът се определя според местонахождението на обекта:

І група ІІ група
3520 3000

 

23. Масажистки и масажисти  –  данъкът се определя според местонахождението на обекта:

І група ІІ група
660 500

 

24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти –  данъкът се определя според местонахождението на обекта:

І група ІІ група
2750 2000

 

25. Фотографски услуги –  данъкът се определя според местонахождението на обекта:

І група ІІ група
300 200

26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти –  данъкът се определя според местонахождението на обекта:

І група ІІ група
200 100

27. Санитарни възли, наети под аренда – данъкът се определя според местонахождението на обекта:

І група ІІ група
190 150

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезни услуги, ремонт на шевни машини – данъкът се определя според местонахождението на обекта:

І група ІІ група
71 50

29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги  – данъкът се определя според местонахождението на обекта:

І група ІІ група
61 50

30. Заложни къщи:

І група ІІ група
6600 3000

31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература  – данъкът се определя според местонахождението на обекта:

І група ІІ група
60 30

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника / копирни апарати, факс апарати, принтери и други/   – данъкът се определя според местонахождението на обекта:

І група ІІ група
390 300

33. Игри с развлекателен или спортен характер  – данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта:

а/ развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон:

І група ІІ група
112 100

б/ минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пийнбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла:

І група ІІ група
10 8

в/ Зали за боулинг и кегелбан – за игрален коридор, и билярд – за маса:

І група ІІ група
55 40

34. Фитнес центрове и спортни зали  – данъкът се определя според местонахождението на обекта:

за кв.м.

І група ІІ група
2 1,5

 

за фитнес уред.

І група ІІ група
440 300

35. Химическо чистене, пране и гладене  – данъкът се определя на брой съоръжения според местонахождението на обекта:

І група ІІ група
187 133

36. Мелничарски услуги:

а/ мелници за брашно – 18 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия;

б/ мелници за фураж стационарни – 600 лв.

37. Услуги с атрактивен характер:
а) корабчета 750 лв. на брой
б) лодки 450 лв. на брой
в) яхти 900 лв. на брой
г) джетове 900 лв. на брой
д) влакчета 30 лв. на място
е) файтони 75 лв. на място
ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения 150 лв. на брой оборудване
з) зимни ски (включително ски-екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни 150 лв. на брой оборудване
и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши 150 лв. на място
к) детски колички и моторчета 150 лв. на брой
л) стрелбища 300 лв. на брой стрелбище
38. Обучение на водачи на моторни превозни средства —данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:
а) мотопеди, мотоциклети 425 лв.
б) други МПС 850 лв.
39. Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства— данъкът се определя в размер на 2000 лв. за брой моторно превозно средство.
40. Услуги със земеделска и горска техника—данъкът се определя за брой техника, както следва:
а) комбайн— 330 лв.
б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини— 110лв.
в) прикачни, навесни и стационарни машини—11 лв.

1.Групите и зоните  по видове дейности са както следва:

а/ първа група  – гр. Сърница;

б/ втора  група  – с. Побит камък и с. Медени поляни.