По време на днешната сесия на Общинския съвет в Сърница, ще бъдат регламентирани и данъците върху превозните средства. За леките автомобили размера на данъка в община Сърница се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:

  1. до 37 kW включително –  0,34 лв. за 1 kW;
  2. над 37 kW до 55 kW включително – 0,40 лв. за 1 kW;
  3. над 55 kW до 74 kW включително – 0,54 лв. за 1 kW;
  4. над 74 kW до 110 kW включително – 1,10 лв. за 1 kW;
  5. над 110 kW – 1,23 лв. за 1 kW;

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите, определени с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство Коефициент
Над  14  годиниНад 5 до 14 години включително

До 5 години включително

11,5

2,8

(2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери:

1. товарно ремарке – 5 лв.

2. къмпинг ремарке – 10 лв.

(3) Данъкът за мотопеди е в размер 10 лв. ,

а за мотоциклети, както следва:

1. до 125 куб. см включително – 12 лв.

2. над 125 до 250 куб. см включително – 25 лв.

3. над 250 до 350 куб. см включително – 35 лв.

4. над 350 до 490 куб. см включително – 50 лв.

5. над 490 до 750 куб. см включително – 75 лв.

6. над 750 куб. см – 100 лв.

(4) Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва:

1. до 400 кг включително – 4 лв.

2. над 400 кг – 6 лв.

(5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

1. до 22 места, вкл. мястото на водача –  50 лв.

2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 100  лв.

(6) Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса е в размер 10 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремаркесе определя в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона): Данък (влева)
равна или повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

18 8 28
18 20 28 64
20 22 64 147
22 25 190 342
25 26 342 600
26 28 342 600
28 29 331 399
29 31 399 655
31 33 655 909
33 38 909 1381
38 1007 1369
Б) с три и повече оси 36 38 640 888
38 40 888 1228
40 1228 1817

(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 50 лв.

(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона  е в размер 100 лв.

(10) Данъкът за трактори е в размери, както следва:

1. от 11 kW до 18 kW включително – 5 лв.

2. над 18 kW до 37 kW включително – 7 лв.

3. над 37 kW – 10 лв.

(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер  25 лв.

(12) Данъкът за моторни шейни и превозни средства от категория 1 7е по Закона за движението по пътищата е в размер 50 лв.

(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:

Брой оси на моторното превозно средство Допустима максимална маса Данък (влв.)
равна или повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното други системи за окачване на задвижващата ос/оси
А) с две оси 12 13 30 61
13 14 61 168
14 15 168 237
15 237 536
Б) с три оси 15 17 61 106
17 19 106 217
19 21 217 282
21 23 282 434
23 434 675
В) с четири оси 23 25 282 286
25 27 286 446
27 29 446 708
29 708 1050

Чл.42. Данъкът за плавателните средства е в размер,  както следва:

1.за корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите – в размер 1 лв. за всеки започнат бруто тон;

2. за корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища – в размер 1 .лв  за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително и в размер 0,1 лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона;

3. за един джет – в размер 100 лв.

4. за ветроходни и моторни яхти – в размер 20 лв.  за всеки започнат бруто тон;

5. за скутери – в размер 2,70 лв. за киловат;

6. за влекачи и тласкачи – в размер 0,14 лв. за киловат;

7. за речни несамоходни плавателни съдове – в размер 0,50 лв.за тон максимална товароносимост.