Четири членна комисия провери изрядността на адресните регистрации на гражданите в Пещера, Капитан Димитриево и Радилово. В състава на проверяващите бяха – Милена Комсийска-ст.експерт в Дирекция”АКРРДС” в Областна администрация-Пазарджик, Лидия Кръстева-гл.специалист, представител на ТЗ”ГРАО”-Пазарджик, инспектор Иво Шуманов-представител на РУ-МВР Пещера и Райна Колишикова-гл.експерт”ГРАО” в общината. Те извършиха проверката в изпълнение Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, обнародван в Държавен вестник на 21 юли.

Проверени са всички регистрирани заявления за постоянен адрес за периода от 01 юли 2014 г. до 30 април тази година, както и на заявленията за постоянен адрес и адресните карти в кметствата с. Радилово и с. Капитан Димитриево. Адресните регистрации в Пещера се извършват от определените от кмета Георги Козарев длъжностни лица, а в кметствата от техните кметове.     Комисията, извършила проверката не констатира нарушения на чл.92 от Закона за гражданската регистрация и няма предложение за дерегистрация за проверения период.