Използването на уреди и инсталации с пропан-бутан намира все по-широко приложение у нас. Наред с редицата предимства, втечнения въглеводороден газ крие своите опасности. Той е взривоопасен. Особено при летния сезон, когато жегите допринасят за това. За да се предпазите от аварийна ситуация е нужно да се спазват следните задължителни правила:

Дейностите по устройването и техническото поддържане на газовите отоплителни уреди трябва да се извършват само от специалисти. Експлоатацията им следва да се осъществява само след предварително обучение. Важно правило за ползването им е постоянният контрол за техническата изправност на съоръженията – автоматиката, вентилите и др., осигуряващи нормална работа.

Необходимо е уредите да са стандартно изпълнение и в никакъв случай да не се използват газови устройства и бутилки със съмнителен произход. При доставка на нова бутилка проверете дали тя е преминала задължителния хидравличен тест, което се удостоверява с наличието на щампа върху корпуса й.

Отопляваните с газови печки помещения задължително трябва да са с постоянна естествена вентилация.

Недопустимо е устройването и съхранението на газови бутилки в бани и спални, в помещения под кота нула (мазета, шахти и др.), в близост до печки, радиатори и каквито и да е източници на топлина, както и на места с пряко слънчево нагряване, в гаражи, общи тавани и стълбища.

Не допускайте повече от 2 броя бутилки в едно помещение –една работна и една резервна, независимо дали резервната бутилка е пълна или празна. Препоръчително е бутилките да се разполагат на открито, хладно и сенчесто място, най-добре в метален шкаф с отвори

Нарушаването на херметичността на газопроводите (маркучите или шланговете) с изтичане на газ в затворено пространство е изключително опасно.
С цел установяване на течове на газ у нас към пропан-бутана се добавя мирис на чесън. В случай, че усетите специфичната миризма, веднага затворете вентилите и започнете проветряване на помещението. Пропан-бутанът е по-тежък от въздуха и се наслагва в ниските части на помещението, поради което проветряването трябва да се извърши и за най-ниските точки.

В случай на теч над допустимата концентрация, при източник на запалване с минимална мощност може да се възпроизведе взрив. Ако е тъмно, не палете лампата и не ползвайте открити огнеизточници – запалки, свещи и др. По най-бързия начин изключете електричеството. Проверката за изтичане на газ в никакъв случай да не се извършва чрез поднасяне на открит огън към съмнителното място. Това можете да извършите чрез сапунен разтвор на мястото на евентуалния теч.

Необходимо е да знаете, че при всяко напълване отново на битовите бутилки с газ на определените за това газостанции се извършва задължителнапроверка на годността на съда под налягане. Периодично той трябва да се подлага на проверка от оторизираните за това органи, по специална методика за откриване на скрити дефекти.

Не пълнете битовите газови бутилки на колонки за зареждане на МПС! Задължително е бутилките да се пълнят до 80% от обема им в специализирани пунктове. При запълване на целия обем се рискува попадане на течна фаза в горелката, което ще предизвика неминуема експлозия

Не поемайте излишен риск и не практикувайте напълване с газ на по-малки бутилки от такива с по-голяма вместимост.

Всяка профилактика, която трябва да бъде извършвана, задължително е посочена в инструкциите на производителя на съответния газов уред. Изисквайте от търговците при покупка на уред да Ви бъде предоставена съответната инструкция на български език.

Не подгрявайте бутилката, поливайки я с топла вода, защото рискувате взривяването й при рязкото повишаване на налягането в нея!

Гаражите за автомобили с автомобилни газови устройства (АГУ) трябва да имат постоянно действаща вентилация.

Подземните гаражи, в които могат да се паркират автомобили с АГУ, трябва да имат  вентилация, осигуряваща най-малко трикратен въздухообмен за час, автоматично задействаща се аварийна вентилация във взривозащитено изпълнение и газсигнализатори!

Спазването на тези елементарни правила ще осигури безопасността в помещенията, където живеете, работите или пребивавате.