До късно в петък продължиха замерванията на въздуха в зесегнатите населени места след пожара на общинското сметище, разгорял се в обедните часове на 7 август.

По разпореждане на директора Костадин Гешев експерти на РИОСВ-Пазарджик и Регионалната лаборатория към ИАОС извършиха замервания на атмосферния въздух в селата Алеко Константиново, Дебращица, Црънча и Капитан Димитриево.

С мобилна апаратура (газанализатор, Gasmet DX 4040) са измерени показателите на 27 химични вещества, сред които въглероден диоксид, циановодород, фуран, диметиламин, серовъглерод и др.

Анализът на резултатите сочи, че няма превишения на среднодневните пределнодопустими концентрации на изброените химични съединения.

Няма опасност за живота и здравето на населението.