868 лева е средната брутна работна заплата в страната за месец юни, съобщиха от Националния статистически институт. Най-високи са възнагражденията в ИТ сектора, далекосъобщенията и финансите. В хотелиерството плащат най-малко.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2015 г. се увеличават с 80.9 хил., или с 3.6% спрямо края на март 2015 г., като достигат 2.31 милиона, пише БГНЕС.

Спрямо края на първото тримесечие на 2015 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 58.7%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 10.4%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 7.2%.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Образование“ – с 2.6%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 21.5 и 16.9%.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2015 г. е 897 лв., за май – 873 лв., и за юни – 868 лева.

През второто тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата e 879 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2015 г. с 2.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Финансови и застрахователни дейности“ – със 7.5%, „Образование“ – с 6.6%, и „Строителство“ – с 4.0%.

През второто тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата нараства със 7.6% спрямо второто тримесечие на 2014 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ – с 16.5%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 14.2%, и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 12.7%.

Икономическите дейности с най-високо средно месечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2015 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 1 974 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ – 1 645 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 604 лева.