С Решение № 1873/ 21.08.2015 г. Община Пазарджик избра изпълнител за изграждането на ново депо за отпадъци. Това е ДЗЗД „Еко Пазарджик”, гр. София.

Бих искал да ви уверя, че са взети всички възможни мерки за изпълнението на този важен за всички граждани проект в най-кратки срокове. В случай, че изборът на изпълнител не бъде обжалван, към края на септември-началото на октомври строителството ще бъде стартирано, съобщи кметът Тодор Пово.

В резултат от построяването на депото, старото сметище ще бъде затворено, а новото депо за не опасни отпадъци ще функционира по изцяло нов и екосъобразен метод. Новото депо ще включва две нови клетки за депониране на отпадък, преградни диги, дънен изолационен екран, система за събиране и отвеждане на филтрационни води (дренажни колектори, шахти), ретензионен басейн за филтрационни и други потоци отпадъчни води, система за улавяне, отвеждане и третиране на депониен газ, горен изолационен екран, канавки за повърхностни води и други спомагателни съоръжения.

Като част от регионалното депо ще бъдат изградени още входно-изходна зона с КПП, електронна автомобилна везна, зона за измиване на сметоизвозващи автомобили на изхода, административна сграда, експлоатационен и контролен път и други. В допълнение ще бъдат изградени зелен пояс и ограда. Нека имаме предвид, че този важен проект ще обслужва нуждите на всички околни места за десетилетия напред и стриктното му изпълнение e от изключителна важност за Общината.

ПРОЕКТЪТ

Предложената Обща цена за изпълнение на поръчката е: 13 324 411,56 лв. без ДДС /тринадесет милиона триста двадесет и четири хиляди четиристотин и единадесет лева и петдесет и шест стотинки/, или 15 989 293,87 лв. с ДДС /петнадесет милиона деветстотин осемдесет и девет хиляди двеста деветдесет и три лева и осемдесет и седем стотинки/, а срокът за изпълнение е 429 календарни дни, считано от деня, следващ деня, определен за Начало на строителството (датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2/2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

Строителят ще извършва строително-монтажни работи в изпълнение на инвестиционен проект: „Регионалното депо за не опасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура”.

Регионалното депо за не опасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1, се изгражда в рамките на ПИ 000723 в землището на с. Алеко Константиново, ЕКАТТЕ 00254, община Пазарджик, в рамките на определената площадка за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците, регион Пазарджик, която е с площ 347,637 дка. Имотът е публична общинска собственост, на Община Пазарджик. В  действителност тази земя се намира в непосредствена близост със съществуващото общинско сметище, на 12 кm южно от град Пазарджик, на 1 km югоизточно от с. Алеко Константиново и около 1,8 km южно от с. Главиница в землището на с. Алеко Константиново, община Пазарджик, местност “Баира”. Разглежданата площадка е извън населените места. До площадката се достига по второкласен републикански път от гр.Пазарджик за гр.Пещера – отбивката за с. Капитан Димитриево и гр. Брацигово.

Площта за изграждане на новото Регионално депо за не опасни отпадъци – Пазарджик, е 145 504 m2 и включва две нови клетки за депониране на отпадък на обща площ около 95 дка, от които предмет на финансиране е изграждането на Клетка 1 на площ от 53,4 дка. При изграждането на клетката за депониране се предвиждат преградни диги, дънен изолационен екран, система за събиране и отвеждане на филтрационни води (дренажни колектори, шахти), ретензионен басейн за филтрационни и други потоци отпадъчни води, система за улавяне, отвеждане и третиране на депониен газ, горен изолационен екран, канавки за повърхностни води и др. спомагателни съоръжения. Като част от регионалното депо ще бъдат изградени още входно-изходна зона с КПП, електронна автомобилна везна, зона за измиване на сметоизвозващи автомобили на изход, административно-битова сграда, експлоатационен и контролен път, паркинг с 4 паркоместа,  резервоар за ПП-нужди, изгребна яма  – всички на обща площ около 50 дка. Ще бъдат изградени и зелен пояс и ограда. На площадката се предвижда изграждане на необходимите технически съоръжения – помпена станция за осигуряване на необходимия напор на водата за питейно-битови и технологични нужди, както и площадкови водопровод и канализация, площадкови ел. мрежи  и електропроводи, като захранването на консуматорите в Регионално депо за отпадъци от регион Пазарджик ще става от нов трафопост тип МТТ 20/0,4кV.