27d-r_magdalena_sstaneva
Д-р Магдалена Станева, директор на дирекция „Надзор на заразните болести” в РЗИ Пазарджик

Д-р Станева, кое наложи приемането на Областна програма за векторно-предавани инфекции и каква е актуалната епизоотична и епидемиологична обстановка в страната и в нашата област?

В инфекциозната патология при хората векторно-предаваните трансмисивни инфекции заемат определен дял, който през последното десетилетие значително нарасна. По този повод с решение на Министерски съвет през миналата година бе приета Национална програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората в Република България 2014 – 2018 г., чиято цел е намаляване на заболяемостта и смъртността от векторно-предавани трансмисивни инфекции и свеждането им до единични случаи,  снижаване на смъртността и леталитета в страната.
Кои инфекции са векторно-предавани?
Векторно-предавани са инфекциите, при които причинителите се предават с кръвосмучещи членестоноги-вектори: кърлежи, комари и флеботоми /мушици/. Основни източници или резервоари на инфекцията в природата са дивите животни и птици. Настъпилите климатични промени водят до изменения в местообитанията им и увеличаване числеността на техните популации, до постепенно заличаване на границите между типичните природни огнища и населените места. Това увеличава риска от контакт с хората и вероятността за предаване на тези заболявания.

Кои  ВПИ се срещат у нас, в т.ч. и в нашата област?

От тази група заразни болести най-честите са Марсилска треска, Лаймска борелиоза /Лаймска болест/, Ку-треска, Кримска-Конго хеморагична треска /ККХТ/, Хеморагична треска с бъбречен синдром /ХТБС/, Туларемия, Малария, Висцерална Лайшманиоза. Тези болести подлежат на задължителна регистрация, съгласно Наредба № 21 от 2005г.

Каква е заболеваемостта от ВПИ в Пазарджишка област?

От Марсилска треска през 2013 г. в Пазарджишка област са заболели 43-ма души, през 2014 г. – 21, от тях 1 с летален изход, а от началото на 2015 г. са регистрирани 7 заболели, от които 3 деца. За съжаление, възрастовата граница на заразените с МТ драстично спада от 50-60 и над 60-годишни до лица в детска възраст. Основен преносител на това заболяване е кучешкият кърлеж, именно затоваосновната профилактика се свежда до редуциране на популацията на свободно скитащите кучета.
Всяка година през февруари и март РЗИ изпраща писма до кметовете на всички общини на територията на област Пазарджик във връзка с пролетно-лятната сезонност на трансмисивните инфекции и необходимостта от провеждане на дезинсекционни, дератизационни и дезакаризационни мероприятия. Изискваме информация за предприетите мерки, както и протоколи за извършените обработки.
Такива писма бяха изпратени тази година във връзка с регистрираните 14 случая на туларемия в страната /в нашата област няма регистрирани случаи на Туларемия/.
Дезакаризацията е основна мярка и срещу Лаймската борелиоза, последният регистриран случай в нашата област е от 2014 г.
Важно е при избор на фирма за ДДД дейности по места да бъде включен и представител на РЗИ.

Кримската хеморагична треска е най-тежкото и с най-висок леталитет заболяване. Пазарджишка област е ендемичен район, но от 9 г. нямаме регистриран случай на заразата.
През 2013 г. имахме случаи на Хеморагична треска с бъбречен синдром /резервоар на заразата са мишевидните гризачи/ в Пещерски и Велинградски район, с благоприятен изход.
С благоприятен изход бяха и регистрираните Висцерална Лайшманиоза /с източник флеботом/ през 2013 г. и Малария през 2014 г. И двете зарази бяха вносни – заболелите са работили в африкански страни. Преносител на Западно-нилската треска са комарите, тя се предава по кръвен път, в Пазарджишка област няма регистрирани до момента заболявания.

Какво включва Областната програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции?

В работния план на Програмата сме заложили организационни дейности, обучения и информационно осигуряване с материали за профилактика и борба с ВПИ. Основна роля при изпълнението на тази програма имат РЗИ, ОДБХ, Областната и общинските администрации, разбира се, разчитаме и на съдействие от страна на медиите.
Предстои изработване на областни и общински работни планове по програмата. ВПИ ще бъдат периодично проследявани и ще се изготвя доклад с анализ за състоянието на заболеваемостта в Пазарджишка област.