Предпоследното за този мандат заседание ще проведат в петък общинските съветници в Пещера. То е насрочено от председателя Анастасия Младенова за 9 часа, в залата на ОбС в общината. Ще бъдат изслушани отчет на кмета Георги Козарев за казуса с детската градина на Капитан Димитриево, а също така отчет за дейността на Общински съвет – Пещера и неговите комисии
за периода януари – юли 2015г., който ще бъде представен от Анастасия Младенова. Важна точка от Дневния ред е и Отчет на касовото изпълнение на сборния бюджет, състоянието на общинския дълг и сметките на средствата от Европейския съюз на Община Пещера към 30.06.2015г. Предстои и Актуализация на бюджета Община Пещера и разчета за капиталови разходи. Очаква се също и информация за готовността  на общинските и детски заведения за учебната 2015/2016 година. Ще бъдат представени за разискване изменения и допълнения в Наредба за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места.

Съветниците трябва да дадат и разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на паралелка в ХI клас, профил „Технологичен“ с 15/петнадесет/ ученици и паралелка в VII клас с 15 /петнадесет/ ученици в СОУ „Св.Климент Охридски“ – гр.Пещера за учебната 2015/2016г.

На обсъждане и дискусия ще бъде подложен и въпросът за откриване на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания в Пещера, с капацитет 14 места, делигирана от държавата дейност, считано от първи ноември.