В град Велинград във вторник и сряда, ще се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/ под председателството на губернатора Трендафил Величков. Очаква се присъствието на представители на министерства, областните управители на Пловдив, Кърджали, Смолян и Хасково, кметове и представители на общините от района, представители на синдикални и браншови организации, НПО.

Трендафил Величков ще запознае присъстващите с актуални проблеми на област Пазарджик.

Представители на областите администрации Пазарджик и Смолян ще информират присъстващите относно редица възможности за развитие на туризма на територията на ЮЦР. Ще бъдат представени ключовите обекти:

–  Високопланинскиспортно-туристически комплекс „Сютка“ / област Пазарджик/;

–  Спортно-туристическицентър „Перелик“ /област Смолян/.

По време на заседанието представител от Националния център за териториално развитие ще информира относно напредъка по изготвянето на  Подпрограма за развитието на район Родопи, която е част от Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните, планинските и полупланинските слаборазвити райони. Този стратегически документ се разработва в изпълнение на Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г. Основната цел е преодоляването на икономическата изостаналост на въпросните райони, привличане на инвестиции, повишаване заетостта на населението в трудоспособна възраст и допринасяща за намаляване на различията между българските райони.

Представител на АПИ ще изнесе информация относно предвидените за рехабилитация за периода 2015-2017 г. пътища от републиканската пътна мрежа на територията на ЮЦР.

На заседанието ще бъде представен и обсъден проект на Стратегия за децентрализация на държавното управление за периода 2016 – 2025 г.

ДаниелаОпълченска – секретар на РСР на ЮЦР,  ще информира присъстващите относно изпълнението на решения на РСР на ЮЦР от предходни заседания.

По време на заседанието РСР на ЮЦР ще обсъди и приеме проект на Годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район за 2016 г.

Кметове на общини от област Пазарджик ще представят своите идеи за общински проекти, които са значими за развитието на областта.