В Община Пазарджик са създадени 148 избирателни секции. За град Пазарджик те са 94, пет от тях са в специализирани институци като болница, домове за възрастни и затвора. В общо тридесет и едно кметства, на територията на общината те са 54.

Заповедите за образуване на избирателните секции и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес и за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци са  обявени публично на интернет страницата на Общината и в центровете за информация и услуги на гражданите на бул.“България“ №2 и ул.“Марица“ №20.

Предварителните избирателни списъци (част І за изборите на общински съветници и кметове и списъците за национален референдум) ще бъдат обявени до 14.09.2015 г.

Част ІІ на предварителните избирателните списъците за местните избори ще бъдат обявени до 29.09.2015 г. като до 14.09.2015 г. (вкл.) е крайният срок за приемане на декларации в общинската администрация от лица – граждани на друга държава – членка на ЕС, отговарящи на условията на Изборния кодекс.

За гласуване по настоящ адрес е необходимо до 10 октомври, включително да се подаде писмено заявление до общинската администрация или кметството по настоящ адрес, припомниха от община Пазарджик.

На местните избори и на националния референдум право да гласуват имат:

– за изборите за общински съветници и за кметове –  адресно регистрираните избиратели по постоянен или настоящ адрес на територията на населеното място до 24.04.2015 г. (шест месеца уседналост);

– за националния референдум – адресно регистрираните гласоподаватели по постоянен или настоящ адрес на територията на населеното място до 10.08.2015 г. (деня на излизане на Указа на Президента за насрочване на национален референдум).

До 14.10.2015 г. Общинската администрация ще получи от ГД „ГРАО“ и ще обяви списъците на лицата, които нямат право да гласуват на предстоящите избори и на националния референдум.

Гласоподавател, който е включен в избирателните списъци за националния референдум и в изборите за общински съветници и кметове в различни населени места и не може с искане за гласуване по настоящ адрес да гласува на националния референдум и в местните избори в едно и също населено място подава заявление за издаване на удостоверение за гласуване в определено място, не по-късно от 10.10.2015 г. (вкл.).

Удостоверението за гласуване в определено място служи за гласуване само в националния референдум. В изборите за общински съветници и кметове, и за национален референдум не се издават удостоверения за гласуване на друго място.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в писмена форма чрез заявление, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния или по настоящия адрес (когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящ адрес) до 04.10.2015 г. (вкл.).

Подвижна избирателна секция се образува при минимум 10 подадени заявления.

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление не по-късно от 17.10.2015 г. (вкл.).

На  безплатен телефон: 0800 18809 всеки желаещ може да направи справка в избирателните списъци.